Powrót

30.04.2020 Ustawa o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 30 kwietnia 2020 r. została opublikowana Ustawa o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne to przede wszystkim:

 • przyspieszenie procesu inwestycyjnego i usprawnień dla geodetów,
 • wprowadzenie bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych,
 • usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 • zapewnienie lepszego finansowania geodezji w powiatach.

Mniej procedur dla geodetów. Szybsze inwestycje dla wszystkich

W ustawie znalazły się między innymi takie rozwiązania, jak:

 • uproszczone (ryczałtowe) opłaty za materiały do prac geodezyjnych,
 • możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – a wymaganego zgłoszenia pracy będzie można dokonać w ciągu 5 dni,
 • zgłoszenia tyczeń obiektów budowlanych przestaną być wymagane,
 • dostępność osnowy geodezyjnej online i bez opłat,
 • mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne materiały.

W efekcie czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi będzie krótszy, a to oznacza, że skróci się czas potrzebny na przygotowanie inwestycji.

Otwieramy dane przestrzenne dla obywateli

„Widzę w tym bardzo duże korzyści społeczne i technologiczne” – mówi Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. „Będziemy bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń udostępniać dane z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zainteresowani nimi będą mieli możliwość pobrania online tego, co ich interesuje. Efektem takiego uwolnienia danych będzie zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw sektora prywatnego, czy też zwiększenie roli prac naukowo-badawczych realizowanych przez sektor edukacyjny. W ten sposób uruchomimy wyobraźnię i wiedzę użytkowników, którzy znajdą zupełnie nowe pola do wykorzystania wielu danych zgromadzonych w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – dodaje GGK.

Wiele danych przestrzennych było do tej pory dostępnych tylko na wniosek i za opłatą. Po wejściu w życie ustawy bezpłatnie i online będzie można pobierać ze strony www.geoportal.gov.pl:

 • dane topograficzne (BDOT10k),
 • ortofotmapę,
 • dane pomiarowe LIDAR,
 • Numeryczny Model Terenu,
 • dane o osnowach geodezyjnych,
 • podstawowe dane o działkach i budynkach.

Uwolnione dane będą stanowić fundament dla powstawania innowacyjnych dóbr, usług i produktów, pobudzających rozwój gospodarki przez tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcanie do inwestycji w przemyśle i biznesie. Otwarte dane to także siła napędowa lepszych usług publicznych czy tworzenia nowych produktów biznesowych, a także źródło tworzenia nowych wartości.

Ustawa wchodzi w życie 3 miesiące od daty ogłoszenia, czyli 31 lipca 2020 r., z wyjątkiem:

 1. art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
 2. art. 5, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia, czyli od 31 pazdziernika 2020r. ​