Powrót

30.07.2021 Opublikowano schematy plików GML do nowych rozporządzeń

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowaliśmy schematy plików GML (XML Schema Definition - XSD) do rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie:

  1. Ewidencji miejscowości, ulic i adresów
  2. Ewidencji gruntów i budynków
  3. Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
  4. Bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
  5. Bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

wydanych w związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Schematy są także w trakcie publikacji w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005).

Ewentualne uwagi do schematów prosimy zgłaszać na adres gugik@gugik.gov.pl.