Powrót

30.07.2021 Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – opublikowane w Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw z 30 lipca 2021 r. pod numerem 1390 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

Najważniejsze zmiany w prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków wynikające z nowego rozporządzenia to m. in.:

 • rezygnacja z gromadzenia nadmiarowych informacji, które są w innych rejestrach, np. formy ochrony przyrody, informacje o zabytkach oraz rezygnacja z wyodrębniania podgrup rejestrowych;
 • wprowadzenie powiązania adresów podmiotów ewidencji gruntów i budynków z adresami tych podmiotów w bazach PESEL i REGON;
 • uregulowanie trybu postępowania z projektowanymi działkami i projektowanymi punktami granicznymi;
 • określenie, że podstawową formą przekazywania zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych jest dokument elektroniczny;
 • sprecyzowanie sposobu tworzenia wypisu i wyrysu jako dokumentów elektronicznych;
 • wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych;
 • wyeliminowanie oznaczenia arkusza mapy w identyfikatorze działki ewidencyjnej;
 • wprowadzenie obowiązku opiniowania przez Głównego Geodetę Kraju podziału na obręby oraz projektu założenia lub modernizacji egib;
 • określenie zakresu informacji utrwalanych w wykazach zmian danych ewidencyjnych;
 • uszczegółowienie sposobu pozyskiwania i zakresu informacji gromadzonych w rejestrze cen nieruchomości;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących doręczania zawiadomień w toku ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, z jednoznacznym wskazaniem na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jako stosowane odpowiednio.

Rozporządzenie wchodzi w życie 31 lipca 2021 r.