Powrót

31.05.2021 Wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie PZGiK

Dzisiaj wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

rys 1.

Najważniejszymi cechami nowego rozporządzenia są zmiany związane z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie geodezji i kartografii oraz wspieranie informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W zakresie szczegółowych zmian rozporządzenie wprowadza m.in.:

  1. Nowe wzory klauzul umieszczanych na materiałach:
    • przyjmowanych do zasobu (§9),
    • dla zamawiającego (§10)
    • udostępnianych z zasobu (§13).
  2. Zasadę, że klauzulą urzędową, którą opatruje się materiały w postaci dokumentów elektronicznych przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jest kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ prowadzący zasób albo kwalifikowana pieczęć elektroniczna tego organu. (§9 ust. 6)
  3. Zasadę, że klauzulę na dokumentach dla zamawiającego sporządzonych w formacie PDF może stanowić kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ prowadzący zasób, jeżeli na dokumentach umieszczono wizualizację graficzną elementów odpowiedniej klauzuli. (§10 ust. 4)
Zasadę, że materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarza się niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF. (§7)