Powrót

31.12.2020 Wytyczne do modernizacji EGiB

Na stronie internetowej GUGiK w zakładce Urząd/Sprawozdania i zestawienia opublikowaliśmy Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania oraz Przykładowy projekt modernizacji.

W opracowaniu zwrócono uwagę na istotne elementy potrzebne do sprawnego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Szczególnie dotyczy to starannego przygotowania projektu, który będzie uwzględniał szczegółowe informacje o dotychczasowym sposobie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, jakości materiałów źródłowych, a także zakresie prac do wykonania. W opracowaniu zwrócono również uwagę na potrzebę zaangażowania w prace modernizacyjne powiatowej służby geodezyjnej, szczególnie w zakresie:

  • ustalenia zasad współpracy z wykonawcą modernizacji,
  • działaniach informacyjnych skierowanych do właścicieli nieruchomości,
  • zaangażowania w proces przygotowania projektu modernizacji i bieżącą kontrolę wykonywanych prac.

Wytyczne zostały opracowane w Departamencie Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na podstawie doświadczeń z dotychczas realizowanych projektów. Uwagi do przedstawionych dokumentów prosimy kierować do Pana Rafała Władzińskiego - Dyrektora Departamentu Informacji Nieruchomościach e-mail: Rafal.Wladzinski@gugik.gov.pl.