Powrót

Komunikat nr 3 z dnia 7.11.2008

Szanowni Państwo,

W dniu 6 listopada 2008 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii zorganizował konferencję podsumowującą projekt GEOPORTAL.GOV.PL realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" działanie 1.5 – Rozwój systemu dostępu przedsiębiorstw do informacji i usług publicznych on-line.

Spotkanie zainaugurowała Pani Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju, powitaniem przybyłych gości oraz wystąpieniem dotyczącym dyrektywy Inspire i prac nad jej implementacją do prawa polskiego. Dalszą część spotkania kontynuował Wiceprezes GUGiK Jacek Jarząbek, nawiązując do poruszonego wcześniej tematu dot. dyrektywy INSPIRE, wyjaśniając model architektury INSPIRE i w efekcie przechodząc do prezentacji strony internetowej www.geoportal.gov.pl oraz szczegółów dotyczących funkcjonalności GEOPORTALU. Zaprezentowane zostały dostępne w chwili obecnej warstwy danych wraz z podstawowymi funkcjami i usługami typu wyszukiwanie, przeglądanie i udostępnianie danych oraz zasady i praktyczne przykłady działania GEOPORTALU jako elementu krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Krótko przedstawiona została architektura systemu oraz plany na najbliższe tygodnie związane z dostrajaniem systemu i jego technicznym rozwojem.

Podsumowania trzech lat realizacji projektu w aspekcie wydatkowania funduszy europejskich, osiągnięcia celu  i  wskaźników projektu zaprezentował Kierownik Projektu Pan Leszek Żychoń.

Pozostałą część konferencji dotyczyła  zaprezentowaniu przez Wykonawców, proponowanych koncepcji i rozwiązań, w efekcie których została zbudowana wspomniana sieć węzłów na poziomach: centralnym, wojewódzkim (węzeł topograficzny) i katastralnym (węzeł katastralny). Krótkie wystąpienia Wykonawców poparte przykładami wykorzystania systemu GEOPORTAL, miały na celu nakreślenie zarysu architektury rozwiązań oraz zakresu przedmiotowego i obszarowego wdrożenia.

Konferencję  podsumował Wiceprezes Jacek Jarząbek wspominając, iż projekt został zakończony osiągnięciem zakładanych celów, nadmieniając iż teraz należy zapewnić jego sprawne funkcjonowanie i zintensyfikować prace przy kontynuacji projektu GEOPORTAL2 (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji).