28.03.2022 49 geodetów zdobyło nowe uprawnienia

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1, 2, 4, 22 - 25 marca 2022 r. przystąpiły łącznie 74 osoby. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej. ...

25.03.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k dla obszaru województwa łódzkiego dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 – dla obszaru województwa łódzkiego. Pliki w formacie PDF są obecnie dostępne również dla obszaru województwa małopolskiego, ale sukcesywnie dane będą udostępniane dla...

25.03.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy dane fotogrametryczne dla obszaru miasta Leszno: prawdziwą ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m, w tym: 41 arkuszy w układzie 1992 oraz 114 arkuszy w układzie 2000, dane pomiarowe LIDAR (114 arkuszy) w...