Historia geoportalu

Historia Geoportalu sięga roku 2005, kiedy Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął realizację projektu GEOPORTAL.GOV.PL. Projekt ten był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006.

Głównym celem projektu GEOPORTAL.GOV.PL była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez udostępnienie przedsiębiorcom on-line usług opartych o dane geoprzestrzenne, w tym o charakterze katastralnym oraz metadane. Równie ważnymi celami, jakie zrealizował projekt były:

W ramach projektu GEOPORTAL.GOV.PL powstała infrastruktura węzłów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (KIIP), współpracujących ze sobą i świadczących usługi od wyszukiwania i udostępniania danych, aż do ich analizy. Sieć węzłów KIIP oparta została na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim i powiatowym.

W wyniku prac projektowych powstał również portal internetowy: www.geoportal.gov.pl – pełniący rolę brokera, udostępniającego użytkownikom dane i usługi geoprzestrzenne.

Projekt został zakończony w 2008 roku, a jego wynikiem są zaimplementowane bazy danych:

Po zakończeniu projektu GEOPORTAL.GOV.PL, w 2009 roku został uruchomiony projekt będący kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowych prac: GEOPORTAL 2 - Rozbudowa infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług.

Geneza i cele projektu GEOPORTAL 2

Dostęp do aktualnej i dokładnej informacji przestrzennej obejmującej dane o środowisku geograficznym, obiektach i zjawiskach w całej przestrzeni otaczającej człowieka ma ogromne znaczenie w poprawnym funkcjonowaniu państwa, jego gospodarki i obywateli. Informacja przestrzenna jest wykorzystywana niemal we wszystkich sektorach gospodarki – m.in. w rolnictwie, leśnictwie, budownictwie, a także w administracji państwowej oraz działalności podmiotów prywatnych. W celu budowy społeczeństwa informacyjnego, rozwoju przedsiębiorczości, podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, a także zapewnienia rozwoju gospodarczego kraju, niezbędny jest powszechny i łatwy dostęp do informacji przestrzennej w formie elektronicznej.

Dzięki projektowi GEOPORTAL 2, realizowanemu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, usługi infrastruktury informacji przestrzennej są dostępne drogą elektroniczną nie tylko dla wybranych jednostek administracji rządowej i samorządowej, które tworzą lub utrzymują rejestry, ale również dla osób fizycznych i prawnych, oraz innych jednostek organizacyjnych.

Projekt GEOPORTAL 2, będący kontynuacją i rozwinięciem projektu Geoportal.gov.pl, ma na celu przede wszystkim:

Realizacja powyższych celów jest zgodna z celem siódmej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji", którym jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

Zakres projektu

W zakres projektu GEOPORTAL 2 wchodzą prace związane z implementacją i utrzymaniem usług INSPIRE oraz ich geoportalu krajowego, portalu branżowego, zgodnie z założeniami Dyrektywy INSPIRE wraz z przepisami wykonawczymi oraz Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

Do zakresu projektu należy również:

 1. Utrzymanie wyników projektu GEOPORTAL.GOV.PL.
 2. Rozbudowa infrastruktury technicznej krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (IIP), obejmującej docelowo teren całego kraju oraz jej węzła centralnego umiejscowionego w Centralnym Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym w Warszawie.
 3. Rozwój rejestrów georeferencyjnych Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz rozwój systemów zarządzania danymi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, obejmujący zebranie w odpowiednie struktury danych referencyjnych dotyczących lokalizacji geoprzestrzennej.
 4. Obsługa zgłoszeń prac i uzgodnień branżowych.
 5. Zintegrowanie informacji geometrycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym z identyfikatorami rejestru TERYT.
 6. Implementacja usług INSPIRE i ich geoportalu krajowego oraz baz metadanych dla zasobów informacji przestrzennych:
 7. Budowa portalu branżowego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, umożliwiającego SGiK korzystanie z Infrastruktury Informacji Przestrzennej za pośrednictwem wyspecjalizowanego portalu branżowego, stanowiącego rozwinięcie funkcji Geoportalu.
 8. Budowa Uniwersalnego Modułu Mapowego jako narzędzia do analizy danych przestrzennych, wraz z zestawem narzędzi aplikacyjnych, które operując na aktualnych i referencyjnych danych przestrzennych wspomogą działania wszystkich służb ratowniczych umożliwiając im efektywne operowanie w terenie.
 9. Opracowanie i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji poprzez utworzenie i zaewidencjonowanie elektronicznych kopii danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z systemem sprzedaży danych;
 10. Opracowanie zasad i rozwój georeferencyjnych rejestrów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 11. Wsparcie procesu wdrażania obsługi dokumentów i danych powstałych w ramach projektów dotyczących wektoryzacji map katastralnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 12. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, dla zapewnienia dostępu do usług i informacji przestrzennej za pośrednictwem portalu - centralnego punktu dostępowego, wraz z integracją z obecnie funkcjonującymi systemami, w tym IPE (elementem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach).
 13. Opracowanie i wdrożenie polityk bezpieczeństwa wspieranych przez procedury ograniczające ryzyko naruszenia poufności, integralności i dostępności.
 14. Opracowanie i wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie utrzymania systemu (utrzymanie sprawności technicznej Systemu Geoportal).
 15. Opracowanie i usankcjonowania wspólnych ram funkcjonowania dla wszystkich istniejących oraz tworzonych systemów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej na poziomie biznesowym systemów informatycznych i technologicznej.

Ramy prawne

Wymogi Dyrektywy INSPIRE nakładają na Polskę konieczność opracowania i wdrożenia infrastruktury informacji przestrzennej jako jednego z elementów infrastruktury informacji przestrzennej Unii Europejskiej.

Projekt GEOPORTAL 2 jest realizowany zgodnie z wypracowanym przez Radę do spraw implementacji INSPIRE – Ramowym programem tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w latach 2009-2010. Podczas realizacji projektu brane są pod uwagę dokumenty tworzące ramy prawne, w tym m.in.:

 Oczekiwane korzyści

Głównym celem projektu GEOPORTAL 2 jest udostępnienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej informacji przestrzennej z urzędowych rejestrów gwarantujących jej jakość, aktualność i wiarygodność. W wyniku realizacji projektu udostępnione będą również usługi związane z informacją przestrzenną. Poprzez rozbudowę Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) umożliwiony zostanie powszechny dostęp i stosowanie informacji przestrzennej w Polsce. Tym razem jednak, usługi infrastruktury informacji przestrzennej będą dostępne nie tylko dla wybranych jednostek administracji rządowej i samorządowej, które tworzą lub utrzymują rejestry, ale również dla osób fizycznych i prawnych, oraz innych jednostek organizacyjnych. Infrastruktura Informacji Przestrzennej, wspomagająca zrównoważony rozwój kraju oraz ochronę środowiska jest częścią infrastruktury informacji przestrzennej w Unii Europejskiej.

GEOPORTAL 2 oferuje nową jakość w zakresie dostępu do zbiorów danych będących w posiadaniu administracji publicznej zarówno obywatelom jak i przedsiębiorcom krajowym oraz zagranicznym, a korzyści wnikające z jego realizacji są bardzo szerokie i zależne od konkretnych użytkowników.

GEOPORTAL 2 umożliwia połączenie zbiorów danych przestrzennych pochodzących z zasobów różnych organów państwowych w spójną całość, dostępną w formie elektronicznej poprzez Geoportal bazujący na interaktywnej przeglądarce map zawierającej narzędzia umożliwiające wyszukiwanie i analizowanie danych przestrzennych. Przygotowane rozwiązania, tworzone zgodnie z założeniami dyrektywy INSPIRE, zapewniają spójny dostęp do danych przestrzennych i usług zgromadzonych zarówno w krajowej jak i w europejskiej infrastrukturze informacji przestrzennych.

Dodatkowo, Geoportal daje możliwość usprawnienia ochrony środowiska, wspomagania działania służb ratowniczych oraz zarządzania kryzysowego poprzez ułatwienie dostępu do informacji przestrzennych. Wprowadzenie bardziej efektywnego dostępu do informacji przestrzennych dla beneficjentów, którzy obecnie pozyskują informację w urzędach, wiązać się będzie przede wszystkim z wyeliminowaniem kosztów dojazdu oraz skróceniem czasu poświęconego na pozyskanie danych.

Ogólne korzyści z wdrożenia projektu GEOPORTAL 2:

Główne korzyści społeczne:

Informacja o dofinansowaniu

Projekt GEOPORTAL 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (lata 2007‐2013), Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne – Budowa elektronicznej administracji. Termin realizacji projektu upływa 30 września 2015 r., a całkowity koszt realizacji wynosi ponad 130 mln PLN.

GEOPORTAL 2 jest kontynuacją projektu Geoportal.gov.pl, realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006.