Partnerzy Projektu

Głównym celem Projektu ISOK jest stworzenie jednolitego systemu informatycznego, gotowego do powszechnego użycia, celem osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, a także wspomagającego podejmowanie decyzji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. GUGiK,...

Powiązania z innymi inicjatywami

Integracja systemu Geoportal z usługami ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej zapewnia szybki i łatwy dostęp do informacji o usługach i instytucjach lub bezpośrednio do usług świadczonych przez organy administracji publicznej. W ramach Projektu Geoportal 2...

Powiązanie z inicjatywą INSPIRE

Inicjatywa INSPIRE to zespół działań, które mają na celu budowę europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej w celu zapewnienia dostępu do danych przestrzennych każdego z członków Unii Europejskiej. Dane te będą wykorzystywane na szczeblu europejskim do prac planistycznych, badawczych,...

Powiązanie z inicjatywami GUGiK

Głównym celem projektu GBDOT (Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z Krajowym Systemem Zarządzania) jest analiza, zebranie, przetworzenie i udostępnienie informacji przestrzennych dla terytorium kraju, między innymi o niżej wymienionych obiektach topograficznych z...