Projekt ISOK

Projekt ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami) prowadzony jest przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej we współpracy z:

  • Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGiK),
  • Instytutem Meteorologii I Gospodarki Wodnej,
  • Instytutem Łączności,
  • Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Głównym celem Projektu ISOK jest stworzenie jednolitego systemu informatycznego, gotowego do powszechnego użycia, celem osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, a także wspomagającego podejmowanie decyzji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. GUGiK, w ramach Projektu ISOK, odpowiedzialny jest m.in. za budowę referencyjnych baz danych przestrzennych planowanych do wykorzystania w zarządzaniu kryzysowym. Celem zapewnienia najwyższej jakości danych, zaprojektowany został System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (SZNMT) - będzie on wspierał procesy: pozyskiwania, aktualizacji, zarządzania jakością danych numerycznych oraz udostępniania ich do ISOK.

System ten będzie współpracował z rozwiązaniami implementowanymi w GUGiK w ramach Projektu Geoportal 2.

Służby ratunkowe

Partnerami Projektu Geoportal 2 są Służby Ratunkowe, m.in. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego.

Przedstawiciele poszczególnych służb biorą udział w przygotowaniu narzędzi Uniwersalnego Modułu Mapowego (UMM), wytwarzanego w ramach Projektu Geoportal 2. UMM to zestaw dedykowanego oprogramowania aplikacyjnego operującego na referencyjnych danych przestrzennych oraz na przestrzennych danych operacyjnych poszczególnych służb. Rozwiązanie to usprawni pracę operacyjną tych służb m.in. w zakresie obsługi zdarzeń, zarządzania jednostkami terenowymi służb, wykonywania analiz danych operacyjnych, przygotowywania raportów. Narzędzia będą wspierać pracę analityków, dyspozytorów i jednostek terenowych.

Wsparcie przedstawicieli Służb Ratunkowych dla realizacji UMM to m.in. udział w przygotowaniu wymagań funkcjonalnych dla poszczególnych aplikacji oraz dla integracji z systemami operacyjnymi działającymi już u partnerów. Dodatkowo, przedstawiciele służb uczestniczyli w opiniowaniu dokumentacji technicznej dot. tworzonej aplikacji oraz brali udział w testach wytworzonych narzędzi.

Obecnie UMM został wdrożony w infrastrukturze Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie integracji z systemami operacyjnymi poszczególnych Służb Ratowniczych.

Współpraca GUGiK ze Służbami Ratowniczymi regulowana jest przez porozumienia. Na ich podstawie, beneficjentom UMM zostanie udostępnione oprogramowanie oraz dostęp do referencyjnych danych przestrzennych.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Urzędy marszałkowskie są dysponentami wielu rejestrów publicznych i przestrzennych danych referencyjnych, które z punktu widzenia budowy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (KIIP) mają bardzo duże znaczenie. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) powinien zapewnić dostęp do własnych danych przestrzennych za pomocą usług danych przestrzennych, a tym samym stać się węzłem w KIIP.

W celu realizacji powyższych zadań, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego stał się beneficjentem rozwiązań Modułu SDI.

Moduł SDI to zestaw narzędzi zapewniających dysponentowi danych przestrzennych gromadzenie danych przestrzennych, zarządzanie nimi, tworzenie metadanych oraz publikację usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania, a także przepływ informacji w ramach KIIP.

W infrastrukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zostaną wdrożone wybrane elementy Modułu SDI:

  • przestrzenna baza danych,
  • system zarzadzania przestrzenną bazą danych,
  • serwer usług katalogowych,
  • baza danych dla metadanych,
  • serwer danych przestrzennych,
  • narzędzie do zasilania przestrzennej bazy danych.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, za pomocą narzędzi Modułu SDI, udostępni jednolite i ustandaryzowane usługi danych przestrzennych.

Implementacja Modułu SDI w UMWŚ zapewni przepływ danych przestrzennych pomiędzy poszczególnymi węzłami KIIP realizowanymi w ramach Projektu e-Świętokrzyskie, który ma na celu rozbudowę infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa świętokrzyskiego.

Współpraca regulowana jest porozumieniem podpisanym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Partnerem wszystkich działań związanych z inicjatywą INSPIRE i budową krajowej infrastruktury informacji przestrzennej toczących się w GUGiK jest Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Rada IIP). Jest to ciało doradcze i opiniujące, działające przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, stworzone na podstawie zapisów Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489).

Rada IIP działa na rzecz tworzenia, rozwijania i prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej w kraju.

Do jej zadań należy opiniowanie projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską.

Poza tym, jako organ rozwijający infrastrukturę informacji przestrzennej w Polsce, Rada IIP występuje z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

W skład Rady IIP wchodzą przedstawiciele organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych.

Rada IIP jest ważnym partnerem merytorycznym Projektu Geoportal 2. Poprzez swoje decyzje, opinie i zalecenia co do budowy infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, ma wpływ na działania podejmowane w Projekcie.

Rada IIP podejmuje uchwały i decyzje dotyczące takich tematyk jak zarzadzanie metadanymi zbiorów danych przestrzennych, testowanie specyfikacji danych przestrzennych dla tematów objętych Dyrektywą INSPIRE a tym samym Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej, harmonizacji krajowych zbiorów danych przestrzennych oraz tematów nadających kierunek budowie infrastruktury informacji przestrzennej - programowania budowy infrastruktury informacji przestrzennej.

Prace prowadzone w ramach Projektu Geoportal 2 implementują postanowienia Rady IIP w sprawie budowy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.