Integracja systemu Geoportal z usługami ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej zapewnia szybki i łatwy dostęp do informacji o usługach i instytucjach lub bezpośrednio do usług świadczonych przez organy administracji publicznej.

W ramach Projektu Geoportal 2 tworzony jest szereg usług dla obywateli, przedsiębiorców i jednostek administracyjnych. W celu zapewnienia jak największej dostępności tych usług, będą one, w miarę możliwości technologicznych i organizacyjnych, rejestrowane w Systemie ePUAP lub w celu ich realizacji wykorzystywane będą wprost usługi i narzędzia zapewniane przez ePUAP.

System ePUAP będzie dostarczał na rzecz Systemu Geoportal i pośrednio dla systemów dziedzinowych, wartość związaną z inicjowaniem oraz obsługą usług publicznych, np. przekazywanie dokumentów, poświadczanie tożsamości przy pomocy Zaufanego Profilu.

W wyniku współpracy z Projektem Geoportal 2, w Systemie ePUAP udostępnione będą wnioski związane z obsługą zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych, zapytaniami o dostępność danych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (PZGiK), wnioski o udostępnienie czy zamówienie danych z PZGiK, formularze związane z obsługą pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz zgłoszenie zbioru danych lub usługi danych przestrzennych do ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych IIP.

System Geoportal umożliwiał będzie przekazywanie dokumentów elektronicznych z platformy ePUAP do Głównego Geodety Kraju oraz od Głównego Geodety Kraju do ich odbiorców z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu ePUAP. Zapewnione zostanie wystawianie urzędowego poświadczenia odbioru.

Integracja Systemu Geoportal z ePUAP zapewni zwiększenie dostępności usług świadczonych przez pierwszy z nich, a wykorzystanie mechanizmów funkcjonujących w ePUAP, ograniczy wydatki na budowę infrastruktury informacji przestrzennej.

Integracja systemu Geoportal z produktami projektu ISOK

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) i Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) są partnerami w realizacji Projektu ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju.

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii zostanie utworzony System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (SZNMT) jako element Projektu ISOK. System będzie dedykowany do zarządzania danymi numerycznymi, które są przedmiotem zainteresowania ISOK. Do danych należą m.in.:

 • numeryczny model terenu,
 • numeryczny model pokrycia terenu,
 • dane pomiarowe ze skaningu laserowego LIDAR.

Przedmiot SZNMT jest elementem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a jego głównym dysponentem jest GUGiK. Dane gromadzone w SZNMT są niezbędne w procesie zarządzania kryzysowego – szczególnie ochrony przeciwpowodziowej. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, poprzez SZNMT będzie zarządzał zbiorami danych, a za pomocą rozwiązań Systemu Geoportal udostępniał dane beneficjentom.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jako jedni z odbiorców danych pochodzących z SZNMT będą korzystać m.in. z usług świadczonych przez System Geoportal:

 • wyszukiwanie danych przestrzennych,
 • przeglądanie danych przestrzennych,
 • pobieranie danych przestrzennych,
 • przekazywanie dużych wolumenów danych,
 • bezpieczeństwo i monitoring.

Służby Ratunkowe

Służby Ratunkowe to jednostki, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Pod tym szerokim pojęciem rozumiemy m.in. Policję, Państwową Straż Pożarną, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego – wszystkie te organizacje działają w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

Projekt Geoportal 2 przygotowuje rozwiązania dedykowane dla potrzeb biznesowych Służb Ratunkowych. Oferuje im przede wszystkim narzędzia aplikacyjne oraz dane referencyjne o charakterze geoprzestrzennym, ale także integrację z systemami zarządzającymi danymi operacyjnymi tych służb. Powyższe narzędzia dostarczane są jako Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM).

Wdrożenie UMM przez Służby Ratunkowe zapewni usprawnienie dotychczasowych działań podejmowanych dla ochrony życia ludzkiego, własności prywatnej i majątku publicznego oraz minimalizowania zagrożeń środowiskowych. Efektami wymiernymi wdrożenia UMM będą m.in.:

 • skrócenie czasu reakcji służb ratunkowych na zdarzenia,
 • usprawnienie koordynacji działań służb ratunkowych również w terenie,
 • wsparcie w planowaniu zarządzania kryzysowego,
 • dostęp do szeregu narzędzi analitycznych, które bazują na rozwiązaniach typu GIS.

UMM zapewni wsparcie działań operacyjnych Służb Ratunkowych m.in. przez:

 • Dostęp do danych referencyjnych – danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
 • Integrację danych operacyjnych z danymi referencyjnymi;
 • Udostępnienie aplikacji umożliwiających określanie lokalizacji zdarzeń (np. napadów rabunkowych, wypadków samochodowych), zarządzanie pojazdami służb ratunkowych poprzez aktualną i wiarygodną informację o ich pozycji, wyznaczanie optymalnych tras przejazdu dla pojazdów służb ratunkowych.

W projektowaniu i testowaniu narzędzi aplikacyjnych, oprócz przedstawicieli GUGiK biorą udział również przedstawiciele Służb Ratunkowych.

Obecnie w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wdrożone zostały narzędzia aplikacyjne do zarządzania UMM oraz przygotowane zostały bazy danych referencyjnych. Kolejnym krokiem będzie integracja wdrożonych rozwiązań z systemami operacyjnymi Służb Ratunkowych.