Opis Projektu GBDOT

Głównym celem projektu GBDOT (Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z Krajowym Systemem Zarządzania) jest analiza, zebranie, przetworzenie i udostępnienie informacji przestrzennych dla terytorium kraju, między innymi o niżej wymienionych obiektach topograficznych z dokładnościami odpowiadającymi mapom topograficznym w skalach 1:10 000 i 1:50 000:

 • Sieci cieków;
 • Sieci dróg i kolei;
 • Sieci uzbrojenia terenu;
 • Kompleksach pokrycia terenu;
 • Budowlach i urządzeniach;
 • Kompleksach użytkowania terenu;
 • Innych obiektach przestrzennych;

Rezultatem projektu będą aktualne i kompletne zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru całego kraju.

W ramach projektu powstanie Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT). System ten jest dedykowany do obsługi dziedzinowych zbiorów danych:

 • bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k),
 • bazy danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO),
 • standardowych opracowań kartograficznych.

Udostępnienie powyższych zbiorów danych, które często nazywane są referencyjnymi zbiorami danych, wykonane zostanie za pomocą usług świadczonych przez system Geoportal, m.in. usług danych przestrzennych.

Odbiorcami projektu są jednostki z obszaru administracji publicznej, przedsiębiorcy oraz obywatele.

Dane udostępniane z KSZBDOT posłużą jednostkom z obszaru administracji publicznej jako dane referencyjne do tworzenia własnych zbiorów danych oraz jako dane źródłowe dla wykonywania analiz, opracowań wynikających z zadań statusowych organizacji.

Przedsiębiorcy mogą np. wykorzystywać dane z KSZBDOT w celu tworzenia własnych baz wiedzy, produktów z odniesieniem przestrzennym, czy w procesach planistycznych i decyzyjnych związanych z nowymi inwestycjami.

Obywatele, poprzez dostęp do danych gromadzonych w KSZBDOT zyskują świadomość swojej przestrzeni i otoczenia przez co mogą z większą precyzją planować działania związane z różnymi dziedzinami życia – np. komunikacyjnymi. Poza tym, udostępnienie danych zapewnia skrócenie czasu potrzebnego na dostęp do informacji.

Powiązania systemu GEOPORTAL z projektem GBDOT

Przepływ danych w IIP

System Geoportal i Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) świadczą na swój użytek usługi, które są od siebie zależne.

Geoportal pełni rolę integratora w ramach Systemów Informacyjnych GUGiK. Zapewnia on, dla wszystkich systemów dziedzinowych, realizację usługi udostępniania danych.

Systemy dziedzinowe, w tym KSZBDOT, zapewniają dla Systemu Geoportal dane oraz metadane, pobierane automatycznie w ramach jednej infrastruktury.

System Geoportal za pomocą usług publikacji danych przestrzennych:

 • udostępnia informacje o zbiorach danych poprzez usługi wyszukiwania danych przestrzennych,
 • zapewnia dostęp do zbiorów PRG poprzez usługę przeglądania oraz pobierania danych przestrzennych.

System Geoportal i KSZBDOT współpracują również w zakresie tworzenia i publikacji zharmonizowanych zbiorów danych, zgodnych ze specyfikacjami danych INSPIRE dla tematu Sieci transportowe (Transport drogowy, Transport kolejowy, Transport wodny, Transport powietrzny). Na podstawie danych pozyskanych z BDOT10k czy BDOO (prowadzonych w KSZBDOT), w Systemie Geoportal generowane są zharmonizowane zbiory danych oraz metadane dla tych zbiorów danych. W kolejnym kroku dane te są publikowane za pomocą narzędzi Systemu Geoportal i udostępniane poprzez usługi:

 • INSPIRE Discovery,
 • INSPIRE View,
 • INSPIRE Download.

Powyższe zapewnia wypełnienie zobowiązań Polski w stosunku do Unii Europejskiej wynikających z Dyrektywy INSPIRE – dostęp do danych z tematu Sieci transportowe.

Poza udostępnianiem danych z KSZBDOT, System Geoportal będzie wspierał sprzedaż danych z systemów dziedzinowych. Poprzez sklep internetowy dystrybuowane będą dane z BDOT10k, BDOOO oraz mapy topograficzne i ogólnogeograficzne.

W ramach systemu Geoportal zostanie przygotowany dedykowany kanał dystrybucji – usługa udostępniania dużych wolumenów danych, dla których wydajność usług danych przestrzennych mogłaby być niewystarczająca.

Metadane

System Geoportal zapewnia dla KSZBDOT narzędzia do weryfikacji jakości plików metadanych przekazywanych w ramach prac kartograficznych. Wykorzystywany do tego celu jest walidator metadanych. System Geoportal zapewnia również narzędzia do tworzenia, edycji i generowania plików metadanych – edytor metadanych i generator metadanych.

Integracja z ePUAP

Ważną rolą Systemu Geoportal jest zapewnienie jednolitego dostępu i integracji systemów dziedzinowych (do których zalicza się KSZBDOT) z ePUAP. W ramach realizacji projektu, na platformie zarejestrowane będą wnioski dotyczące obsługi m.in. zgłoszeń kartograficznych, czy wniosków o udostępnianie danych. Wnioski zarejestrowane przez usługę na ePUAP będą odbierane przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, generowane będzie dla nich Urzędowe Poświadczenie Odbioru oraz możliwa będzie identyfikacja użytkownika z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Realizacja obywać się będzie za pomocą narzędzi ePUAP, a integrację z nimi zapewni System Geoportal.

Świadczenie usług infrastrukturalnych

System Geoportal i KSZBDOT funkcjonują w ramach jednej architektury (zaprojektowanej w ramach inicjatywy SIG) zorientowanej na usługi. Efektem takiego podejścia jest niedublowanie w każdym z systemów analogicznych funkcjonalności, a świadczenie ich na zasadzie usług.

System Geoportal pełni w tym modelu rolę integratora - zapewnia on, na rzecz KSZBDOT, usługi infrastrukturalne:

 • usługę bezpieczeństwa,
 • usługę monitorowania.

System Geoportal zapewnia narzędziom wytworzonym w ramach KSZBDOT mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji, spójny magazyn użytkowników.

Objęcie monitoringiem KSZBDOT zapewnia weryfikację m.in. dostępności narzędzi i usług świadczonych przez systemy a także ich wydajności.

Wsparcie w procesach zarządzania jakością

System Geoportal stanowi punkt dostępowy dla użytkownika chcącego przesłać zgłoszenie informujące o błędzie w publikowanych zbiorach danych. Zgłoszenie takie rejestrowane jest poprzez witrynę Systemu Geoportal, a następnie przekazywane do systemu Help Desk i kolejnych linii wsparcia – ostatecznie do osób merytorycznych.

Poniższa tabela przedstawia powiązania pomiędzy usługami biznesowymi Projektu Geoportal 2 a usługami biznesowymi projektu GBDOT – stanowi to uszczegółowienie powyższego opisu.

 Tabela-G2-GBDOT

Usługi przedstawione są w podziale na 2 grupy – usługi operacyjne i inwestycyjne (usługi inwestycyjne przedstawione są na szarym tle).

Usługi operacyjne są niezbędne ze względu na realizację podstawowych celów projektów – przekładają się na funkcjonalności rozwiązań systemowych tworzonych w ramach projektów. Usługi inwestycyjne związane są z:

 • realizacją procesu inwestycyjnego, podczas którego następuje zmiana w organizacji projektu,
 • zarządzaniem dokumentacją architektoniczną,
 • zarządzaniem projektami,
 • utrzymaniem wytworzonych systemów.

Opis projektu TERYT2

Głównym celem projektu TERYT 2 jest udostępnienie on-line państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz realizacja i wdrożenie rozwiązań związanych z prowadzeniem rejestrów adresowych.

W ramach projektu opracowana została baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnego kraju. Zakres informacyjny rejestru uregulowany został przez ustawę pgik a uszczegółowiony przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012 nr 0, poz. 199), zawiera on m.in.:

 • przebieg granicy państwa,
 • przebieg podziału administracyjnego,
 • przebieg granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów, prokuratur czy Policji, Straży Pożarnej,
 • ewidencje punktów adresowych w kraju.

Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnego kraju prowadzona jest w Systemie Zarządzania Państwowym Rejestrem Granic (System Zarządzania PRG). Posiada on narzędzia i interfejsy do zewnętrznych systemów, pozwalające na automatyczną aktualizację zbioru danych, zarządzanie jakością, udostępnianie oraz przetwarzanie danych.

W ramach Projektu TERYT 2 powstała również Aplikacja EMUiA – narzędzie dla gmin ułatwiające prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Projekt TERYT 2 zapewnia obywatelom korzystającym z Internetu oraz tym, którzy dokonują jakichkolwiek rejestracji związanych z lokalizacją przestrzenną, granicami i adresem, dostęp do aktualnych referencyjnych baz danych przestrzennych.

Dla administracji publicznej (zarówno rządowej jak i samorządowej), projekt TERYT 2 dostarcza zlokalizowaną w przestrzeni informację adresową, różnego rodzaju granice (administracyjne, właściwości miejscowej, specjalne). W przypadku administracji samorządowej zapewni dane referencyjne dla narzędzi wykorzystywanych do codziennych kontaktów z obywatelem – ustalania adresów, stwierdzania zgodności z PESEL, stwierdzania właściwości miejscowej lokalnych instytucji, rejestracji działalności gospodarczej, meldunków, rejestracji podatkowej itp.

Przedsiębiorcy, m.in. firmy geoinformacyjne, firmy sieciowe, firmy z sektora nieruchomości, ubezpieczeń, banki, wszelkiego rodzaju firmy zajmujące się dystrybucją i dostawami, mogą mieć zapewniony bezpośredni dostęp on-line do wiarygodnych danych przestrzennych.

Do użytkowników należą również wszelkiego rodzaju służby wykorzystujące w swoich systemach dowodzenia i zarządzania dane adresowe oraz lokalizację przestrzenną tych adresów – policja, straż pożarna, pogotowie, instytucje odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, oraz służby działające na określonych obszarach typu nadleśnictwa, sądy, prokuratury, urzędy skarbowe itp.

Powiązania systemu GEOPORTAL z Projektem TERYT 2

Wsparcie w zapewnieniu dostępu do danych

System Geoportal i System Zarzadzania PRG są silnie ze sobą powiązane.

Geoportal pełni rolę pośredniczącą w dostępie do usług danych przestrzennych i usług infrastrukturalnych - jest on integratorem systemów dziedzinowych funkcjonujących w GUGiK.

Powiązanie widoczne jest w regule, że systemy dziedzinowe, w tym System Zarządzania PRG, zasilają magazyny danych i metadanych Systemu Geoportal.

System Geoportal za pomocą usług publikacji danych przestrzennych:

 • udostępnia informacje o zbiorach danych (metadane) za pomocą usługi wyszukiwania danych przestrzennych,
 • zapewnia dostęp do zbiorów PRG poprzez usługę przeglądania oraz usługę pobierania danych przestrzennych.

System Geoportal wspiera realizację jednego z głównych celów Projektu TERYT 2 - udostępnienie on-line państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

System Geoportal i System Zarządzania PRG współpracują także w zakresie tworzenia i publikacji zharmonizowanych zbiorów danych, zgodnych ze specyfikacjami danych INSPIRE dla tematu Jednostki administracyjne oraz Adresy. Na podstawie danych pozyskanych z Systemu Zarządzania PRG w Systemie Geoportal generowane są zharmonizowane zbiory danych oraz metadane dla tych zbiorów danych. W kolejnym kroku, dane te są publikowane za pomocą narzędzi Systemu Geoportal i udostępniane poprzez usługi:

 • INSPIRE Discovery,
 • INSPIRE View,
 • INSPIRE Download.

Powyższe zapewnia wypełnienie zobowiązań Polski w stosunku do Unii Europejskiej wynikających z Dyrektywy INSPIRE – dostęp do tematu Jednostki Administracyjne i Adresy.

Świadczenie usług infrastrukturalnych

System Geoportal świadczy na rzecz Systemu Zarządzania PRG i Aplikacji EMUiA również usługi infrastrukturalne:

 • usługę bezpieczeństwa,
 • usługę monitorowania,
 • usługę dostępu do dokumentów składowanych w ramach usług publicznych inicjowanych przez ePUAP.

System Geoportal zapewnia narzędziom wytworzonym w ramach Projektu TERYT 2 mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji oraz spójny magazyn użytkowników.

Objęcie monitoringiem Systemu Zarządzania PRG i Aplikacji EMUiA zapewnia weryfikację m.in. dostępności narzędzi i usług świadczonych przez systemy a także ich wydajności.

System Geoportal zapewni również możliwość zakupu zbiorów danych wytworzonych w ramach projektu TERYT 2 poprzez usługę sklepu internetowego.

System Geoportal jest punktem dostępowym dla użytkownika danych lub usług związanych z danymi rejestru PRG, który zidentyfikował problem z ich poprawnością lub działaniem. Użytkownik taki dysponuje narzędziami rejestracji zgłoszenia poprzez System Geoportal. Jest ono obsługiwane przez system Help Desk lub przekazywane do osób merytorycznych – w przypadku PRG do zespołu prowadzącego System Zarzadzania PRG lub administrujące Aplikacją EMUiA.

Poniższa tabela przedstawia powiązania pomiędzy usługami biznesowymi Projektu Geoportal 2 a usługami biznesowymi projektu TERYT 2 – stanowi to uszczegółowienie powyższego opisu.

Tabela 1 Powiązania Systemu Geoportal z SZPRG i Aplikacją EMUiA

Tabela-G2-TERYT2Usługi przedstawione są w podziale na 2 grupy – usługi operacyjne i inwestycyjne (usługi inwestycyjne przedstawione są na szarym tle).

Usługi operacyjne są niezbędne ze względu na realizację podstawowych celów projektów – przekładają się na funkcjonalności rozwiązań systemowych tworzonych w ramach projektów. Usługi inwestycyjne związane są z:

 • realizacją procesu inwestycyjnego, podczas którego następuje zmiana w organizacji projektu,
 • zarządzaniem dokumentacją architektoniczną,
 • zarządzaniem projektami,
 • utrzymaniem wytworzonych systemów.

Opis projektu ISOK

Głównym celem Projektu Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) jest stworzenie systemu osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami poprzez stworzenie elektronicznej platformy informatycznej wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która stanowić będzie narzędzie do zarządzania kryzysowego.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, którego liderem jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, a pozostałymi członkami są:

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK),
 • Instytut Łączności,
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W Projekcie, członków Konsorcjum, merytorycznie wspiera również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

GUGiK w ramach Projektu, jako dysponent Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, bierze udział w pracach związanych z inwentaryzacją zasobów danych możliwych do wykorzystania w zarządzaniu kryzysowym oraz w procesie budowy baz danych referencyjnych dla zadań z tego zakresu. W obszarze zainteresowań Projektu ISOK znajduje się szczególnie baza danych obiektów topograficznych (BDOT) oraz numeryczny model terenu (NMT) i jego pochodne.

W ramach Projektu realizowanego po stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, zbudowany zostanie System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu, który zostanie zintegrowany z ISOK. System ten będzie służył do gromadzenia, aktualizacji, zarzadzania jakością danych NMT oraz udostępniania danych referencyjnych dla zarządzania kryzysowego – systemu ISOK.

Bezpośrednimi odbiorcami rezultatów Projektu ISOK będą instytucje odpowiedzialne na mocy Ustawy o zarządzaniu kryzysowym za zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Powiązania Systemu Geoportal z Projektem ISOK

Projekt ISOK jest jednym z beneficjentów rozwiązań projektowanych i realizowanych w ramach Projektu Geoportal 2.

Elementem ISOK, bezpośrednio związanym z Projektem Geoportal 2 będzie System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (SZNMT).

System Geoportal i SZNMT będą świadczyć na swój użytek usługi, które są od siebie zależne (powiązania ilustruje tabela 1).

System Geoportal będzie udostępniał na potrzeby SZNMT dane przestrzenne, z wykorzystaniem usług:

 • wyszukiwania,
 • przeglądania,
 • pobierania.

Powyższe usługi świadczone będą z wykorzystaniem mechanizmów zapewnianych przez System Geoportal oraz danych przestrzennych zarządzanych w SZNMT.

Poza udostępnianiem danych z SZNMT, System Geoportal będzie wspierał ich sprzedaż - poprzez sklep internetowy dystrybuowane będą dane z NMT i opracowania pochodne.

W ramach systemu Geoportal zostanie przygotowany dedykowany kanał dystrybucji – usługa udostępniania dużych wolumenów danych, dla których wydajność usług danych przestrzennych mogłaby być niewystarczająca.

Metadane

System Geoportal zapewni dla SZNMT narzędzia do weryfikacji jakości plików metadanych przekazywanych w ramach prac geodezyjnych realizowanych w Projekcie ISOK. Wykorzystywany do tego celu będzie walidator metadanych. System Geoportal zapewni również narzędzia do tworzenia, edycji i generowania plików metadanych – edytor metadanych i generator metadanych.

Integracja z ePUAP

Ważną rolą Systemu Geoportal będzie zapewnienie jednolitego dostępu i integracji SZNMT z ePUAP. W ramach realizacji projektu, na platformie zarejestrowane zostaną wnioski dotyczące obsługi m.in. zgłoszeń prac geodezyjnych, czy wnioski o udostępnianie danych NMT. Wnioski zarejestrowane przez usługę na ePUAP będą odbierane przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - generowane będzie dla nich Urzędowe Poświadczenie Odbioru oraz możliwa będzie identyfikacja użytkownika z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Wszystko to realizowane będzie za pomocą narzędzi ePUAP, a integrację z nimi zapewni System Geoportal.

Świadczenie usług infrastrukturalnych

System Geoportal zapewni dla SZNMT również usługi infrastrukturalne:

 • usługę bezpieczeństwa,
 • usługę monitorowania.

W ramach dostarczenia usługi bezpieczeństwa, SZNMT wykorzysta mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji oraz spójny magazyn użytkowników zaimplementowany w Systemie Geoportal. W ramach usługi monitorowania System Geoportal udostępni na rzecz SZNMT weryfikację m.in. dostępności narzędzi i usług świadczonych przez SZNMT a także ich wydajności.

Wsparcie w procesach zarządzania jakością

System Geoportal stanowić będzie punkt dostępowy dla użytkownika chcącego przesłać zgłoszenie informujące o błędzie w publikowanych zbiorach danych NMT. Zgłoszenie takie rejestrowane będzie poprzez witrynę Systemu Geoportal, a następnie przekazywane do systemu Help Desk i kolejnych linii wsparcia – ostatecznie do osób merytorycznych.

Poniższa tabela przedstawia powiązania pomiędzy usługami biznesowymi Projektu Geoportal 2 a usługami biznesowymi SZNMT realizowanego w ramach Projektu ISOK – stanowi ona uszczegółowienie powyższego opisu.

Tabela 1 Powiązania usług pomiędzy Systemem Geoportal a SZNMT

Tabela-G2-ISOK

Usługi przedstawione są w podziale na 2 grupy – usługi operacyjne i inwestycyjne (usługi inwestycyjne przedstawione są na szarym tle).

Usługi operacyjne są niezbędne ze względu na realizację podstawowych celów projektów – przekładają się na funkcjonalności rozwiązań systemowych tworzonych w ramach projektów. Usługi inwestycyjne związane są z:

 • realizacją procesu inwestycyjnego, podczas którego następuje zmiana w organizacji projektu,
 • zarządzaniem dokumentacją architektoniczną,
 • zarządzaniem projektami,
 • utrzymaniem wytworzonych systemów.