Opis Projektu GBDOT

Głównym celem projektu GBDOT (Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z Krajowym Systemem Zarządzania) jest analiza, zebranie, przetworzenie i udostępnienie informacji przestrzennych dla terytorium kraju, między innymi o niżej wymienionych obiektach topograficznych z dokładnościami odpowiadającymi mapom topograficznym w skalach 1:10 000 i 1:50 000:

Rezultatem projektu będą aktualne i kompletne zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru całego kraju.

W ramach projektu powstanie Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT). System ten jest dedykowany do obsługi dziedzinowych zbiorów danych:

Udostępnienie powyższych zbiorów danych, które często nazywane są referencyjnymi zbiorami danych, wykonane zostanie za pomocą usług świadczonych przez system Geoportal, m.in. usług danych przestrzennych.

Odbiorcami projektu są jednostki z obszaru administracji publicznej, przedsiębiorcy oraz obywatele.

Dane udostępniane z KSZBDOT posłużą jednostkom z obszaru administracji publicznej jako dane referencyjne do tworzenia własnych zbiorów danych oraz jako dane źródłowe dla wykonywania analiz, opracowań wynikających z zadań statusowych organizacji.

Przedsiębiorcy mogą np. wykorzystywać dane z KSZBDOT w celu tworzenia własnych baz wiedzy, produktów z odniesieniem przestrzennym, czy w procesach planistycznych i decyzyjnych związanych z nowymi inwestycjami.

Obywatele, poprzez dostęp do danych gromadzonych w KSZBDOT zyskują świadomość swojej przestrzeni i otoczenia przez co mogą z większą precyzją planować działania związane z różnymi dziedzinami życia – np. komunikacyjnymi. Poza tym, udostępnienie danych zapewnia skrócenie czasu potrzebnego na dostęp do informacji.

Powiązania systemu GEOPORTAL z projektem GBDOT

Przepływ danych w IIP

System Geoportal i Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) świadczą na swój użytek usługi, które są od siebie zależne.

Geoportal pełni rolę integratora w ramach Systemów Informacyjnych GUGiK. Zapewnia on, dla wszystkich systemów dziedzinowych, realizację usługi udostępniania danych.

Systemy dziedzinowe, w tym KSZBDOT, zapewniają dla Systemu Geoportal dane oraz metadane, pobierane automatycznie w ramach jednej infrastruktury.

System Geoportal za pomocą usług publikacji danych przestrzennych:

System Geoportal i KSZBDOT współpracują również w zakresie tworzenia i publikacji zharmonizowanych zbiorów danych, zgodnych ze specyfikacjami danych INSPIRE dla tematu Sieci transportowe (Transport drogowy, Transport kolejowy, Transport wodny, Transport powietrzny). Na podstawie danych pozyskanych z BDOT10k czy BDOO (prowadzonych w KSZBDOT), w Systemie Geoportal generowane są zharmonizowane zbiory danych oraz metadane dla tych zbiorów danych. W kolejnym kroku dane te są publikowane za pomocą narzędzi Systemu Geoportal i udostępniane poprzez usługi:

Powyższe zapewnia wypełnienie zobowiązań Polski w stosunku do Unii Europejskiej wynikających z Dyrektywy INSPIRE – dostęp do danych z tematu Sieci transportowe.

Poza udostępnianiem danych z KSZBDOT, System Geoportal będzie wspierał sprzedaż danych z systemów dziedzinowych. Poprzez sklep internetowy dystrybuowane będą dane z BDOT10k, BDOOO oraz mapy topograficzne i ogólnogeograficzne.

W ramach systemu Geoportal zostanie przygotowany dedykowany kanał dystrybucji – usługa udostępniania dużych wolumenów danych, dla których wydajność usług danych przestrzennych mogłaby być niewystarczająca.

Metadane

System Geoportal zapewnia dla KSZBDOT narzędzia do weryfikacji jakości plików metadanych przekazywanych w ramach prac kartograficznych. Wykorzystywany do tego celu jest walidator metadanych. System Geoportal zapewnia również narzędzia do tworzenia, edycji i generowania plików metadanych – edytor metadanych i generator metadanych.

Integracja z ePUAP

Ważną rolą Systemu Geoportal jest zapewnienie jednolitego dostępu i integracji systemów dziedzinowych (do których zalicza się KSZBDOT) z ePUAP. W ramach realizacji projektu, na platformie zarejestrowane będą wnioski dotyczące obsługi m.in. zgłoszeń kartograficznych, czy wniosków o udostępnianie danych. Wnioski zarejestrowane przez usługę na ePUAP będą odbierane przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, generowane będzie dla nich Urzędowe Poświadczenie Odbioru oraz możliwa będzie identyfikacja użytkownika z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Realizacja obywać się będzie za pomocą narzędzi ePUAP, a integrację z nimi zapewni System Geoportal.

Świadczenie usług infrastrukturalnych

System Geoportal i KSZBDOT funkcjonują w ramach jednej architektury (zaprojektowanej w ramach inicjatywy SIG) zorientowanej na usługi. Efektem takiego podejścia jest niedublowanie w każdym z systemów analogicznych funkcjonalności, a świadczenie ich na zasadzie usług.

System Geoportal pełni w tym modelu rolę integratora - zapewnia on, na rzecz KSZBDOT, usługi infrastrukturalne:

System Geoportal zapewnia narzędziom wytworzonym w ramach KSZBDOT mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji, spójny magazyn użytkowników.

Objęcie monitoringiem KSZBDOT zapewnia weryfikację m.in. dostępności narzędzi i usług świadczonych przez systemy a także ich wydajności.

Wsparcie w procesach zarządzania jakością

System Geoportal stanowi punkt dostępowy dla użytkownika chcącego przesłać zgłoszenie informujące o błędzie w publikowanych zbiorach danych. Zgłoszenie takie rejestrowane jest poprzez witrynę Systemu Geoportal, a następnie przekazywane do systemu Help Desk i kolejnych linii wsparcia – ostatecznie do osób merytorycznych.

Poniższa tabela przedstawia powiązania pomiędzy usługami biznesowymi Projektu Geoportal 2 a usługami biznesowymi projektu GBDOT – stanowi to uszczegółowienie powyższego opisu.

 Tabela-G2-GBDOT

Usługi przedstawione są w podziale na 2 grupy – usługi operacyjne i inwestycyjne (usługi inwestycyjne przedstawione są na szarym tle).

Usługi operacyjne są niezbędne ze względu na realizację podstawowych celów projektów – przekładają się na funkcjonalności rozwiązań systemowych tworzonych w ramach projektów. Usługi inwestycyjne związane są z:

Opis projektu TERYT2

Głównym celem projektu TERYT 2 jest udostępnienie on-line państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz realizacja i wdrożenie rozwiązań związanych z prowadzeniem rejestrów adresowych.

W ramach projektu opracowana została baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnego kraju. Zakres informacyjny rejestru uregulowany został przez ustawę pgik a uszczegółowiony przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012 nr 0, poz. 199), zawiera on m.in.:

Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnego kraju prowadzona jest w Systemie Zarządzania Państwowym Rejestrem Granic (System Zarządzania PRG). Posiada on narzędzia i interfejsy do zewnętrznych systemów, pozwalające na automatyczną aktualizację zbioru danych, zarządzanie jakością, udostępnianie oraz przetwarzanie danych.

W ramach Projektu TERYT 2 powstała również Aplikacja EMUiA – narzędzie dla gmin ułatwiające prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Projekt TERYT 2 zapewnia obywatelom korzystającym z Internetu oraz tym, którzy dokonują jakichkolwiek rejestracji związanych z lokalizacją przestrzenną, granicami i adresem, dostęp do aktualnych referencyjnych baz danych przestrzennych.

Dla administracji publicznej (zarówno rządowej jak i samorządowej), projekt TERYT 2 dostarcza zlokalizowaną w przestrzeni informację adresową, różnego rodzaju granice (administracyjne, właściwości miejscowej, specjalne). W przypadku administracji samorządowej zapewni dane referencyjne dla narzędzi wykorzystywanych do codziennych kontaktów z obywatelem – ustalania adresów, stwierdzania zgodności z PESEL, stwierdzania właściwości miejscowej lokalnych instytucji, rejestracji działalności gospodarczej, meldunków, rejestracji podatkowej itp.

Przedsiębiorcy, m.in. firmy geoinformacyjne, firmy sieciowe, firmy z sektora nieruchomości, ubezpieczeń, banki, wszelkiego rodzaju firmy zajmujące się dystrybucją i dostawami, mogą mieć zapewniony bezpośredni dostęp on-line do wiarygodnych danych przestrzennych.

Do użytkowników należą również wszelkiego rodzaju służby wykorzystujące w swoich systemach dowodzenia i zarządzania dane adresowe oraz lokalizację przestrzenną tych adresów – policja, straż pożarna, pogotowie, instytucje odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, oraz służby działające na określonych obszarach typu nadleśnictwa, sądy, prokuratury, urzędy skarbowe itp.

Powiązania systemu GEOPORTAL z Projektem TERYT 2

Wsparcie w zapewnieniu dostępu do danych

System Geoportal i System Zarzadzania PRG są silnie ze sobą powiązane.

Geoportal pełni rolę pośredniczącą w dostępie do usług danych przestrzennych i usług infrastrukturalnych - jest on integratorem systemów dziedzinowych funkcjonujących w GUGiK.

Powiązanie widoczne jest w regule, że systemy dziedzinowe, w tym System Zarządzania PRG, zasilają magazyny danych i metadanych Systemu Geoportal.

System Geoportal za pomocą usług publikacji danych przestrzennych:

System Geoportal wspiera realizację jednego z głównych celów Projektu TERYT 2 - udostępnienie on-line państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

System Geoportal i System Zarządzania PRG współpracują także w zakresie tworzenia i publikacji zharmonizowanych zbiorów danych, zgodnych ze specyfikacjami danych INSPIRE dla tematu Jednostki administracyjne oraz Adresy. Na podstawie danych pozyskanych z Systemu Zarządzania PRG w Systemie Geoportal generowane są zharmonizowane zbiory danych oraz metadane dla tych zbiorów danych. W kolejnym kroku, dane te są publikowane za pomocą narzędzi Systemu Geoportal i udostępniane poprzez usługi:

Powyższe zapewnia wypełnienie zobowiązań Polski w stosunku do Unii Europejskiej wynikających z Dyrektywy INSPIRE – dostęp do tematu Jednostki Administracyjne i Adresy.

Świadczenie usług infrastrukturalnych

System Geoportal świadczy na rzecz Systemu Zarządzania PRG i Aplikacji EMUiA również usługi infrastrukturalne:

System Geoportal zapewnia narzędziom wytworzonym w ramach Projektu TERYT 2 mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji oraz spójny magazyn użytkowników.

Objęcie monitoringiem Systemu Zarządzania PRG i Aplikacji EMUiA zapewnia weryfikację m.in. dostępności narzędzi i usług świadczonych przez systemy a także ich wydajności.

System Geoportal zapewni również możliwość zakupu zbiorów danych wytworzonych w ramach projektu TERYT 2 poprzez usługę sklepu internetowego.

System Geoportal jest punktem dostępowym dla użytkownika danych lub usług związanych z danymi rejestru PRG, który zidentyfikował problem z ich poprawnością lub działaniem. Użytkownik taki dysponuje narzędziami rejestracji zgłoszenia poprzez System Geoportal. Jest ono obsługiwane przez system Help Desk lub przekazywane do osób merytorycznych – w przypadku PRG do zespołu prowadzącego System Zarzadzania PRG lub administrujące Aplikacją EMUiA.

Poniższa tabela przedstawia powiązania pomiędzy usługami biznesowymi Projektu Geoportal 2 a usługami biznesowymi projektu TERYT 2 – stanowi to uszczegółowienie powyższego opisu.

Tabela 1 Powiązania Systemu Geoportal z SZPRG i Aplikacją EMUiA

Tabela-G2-TERYT2Usługi przedstawione są w podziale na 2 grupy – usługi operacyjne i inwestycyjne (usługi inwestycyjne przedstawione są na szarym tle).

Usługi operacyjne są niezbędne ze względu na realizację podstawowych celów projektów – przekładają się na funkcjonalności rozwiązań systemowych tworzonych w ramach projektów. Usługi inwestycyjne związane są z:

Opis projektu ISOK

Głównym celem Projektu Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) jest stworzenie systemu osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami poprzez stworzenie elektronicznej platformy informatycznej wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która stanowić będzie narzędzie do zarządzania kryzysowego.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, którego liderem jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, a pozostałymi członkami są:

W Projekcie, członków Konsorcjum, merytorycznie wspiera również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

GUGiK w ramach Projektu, jako dysponent Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, bierze udział w pracach związanych z inwentaryzacją zasobów danych możliwych do wykorzystania w zarządzaniu kryzysowym oraz w procesie budowy baz danych referencyjnych dla zadań z tego zakresu. W obszarze zainteresowań Projektu ISOK znajduje się szczególnie baza danych obiektów topograficznych (BDOT) oraz numeryczny model terenu (NMT) i jego pochodne.

W ramach Projektu realizowanego po stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, zbudowany zostanie System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu, który zostanie zintegrowany z ISOK. System ten będzie służył do gromadzenia, aktualizacji, zarzadzania jakością danych NMT oraz udostępniania danych referencyjnych dla zarządzania kryzysowego – systemu ISOK.

Bezpośrednimi odbiorcami rezultatów Projektu ISOK będą instytucje odpowiedzialne na mocy Ustawy o zarządzaniu kryzysowym za zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Powiązania Systemu Geoportal z Projektem ISOK

Projekt ISOK jest jednym z beneficjentów rozwiązań projektowanych i realizowanych w ramach Projektu Geoportal 2.

Elementem ISOK, bezpośrednio związanym z Projektem Geoportal 2 będzie System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (SZNMT).

System Geoportal i SZNMT będą świadczyć na swój użytek usługi, które są od siebie zależne (powiązania ilustruje tabela 1).

System Geoportal będzie udostępniał na potrzeby SZNMT dane przestrzenne, z wykorzystaniem usług:

Powyższe usługi świadczone będą z wykorzystaniem mechanizmów zapewnianych przez System Geoportal oraz danych przestrzennych zarządzanych w SZNMT.

Poza udostępnianiem danych z SZNMT, System Geoportal będzie wspierał ich sprzedaż - poprzez sklep internetowy dystrybuowane będą dane z NMT i opracowania pochodne.

W ramach systemu Geoportal zostanie przygotowany dedykowany kanał dystrybucji – usługa udostępniania dużych wolumenów danych, dla których wydajność usług danych przestrzennych mogłaby być niewystarczająca.

Metadane

System Geoportal zapewni dla SZNMT narzędzia do weryfikacji jakości plików metadanych przekazywanych w ramach prac geodezyjnych realizowanych w Projekcie ISOK. Wykorzystywany do tego celu będzie walidator metadanych. System Geoportal zapewni również narzędzia do tworzenia, edycji i generowania plików metadanych – edytor metadanych i generator metadanych.

Integracja z ePUAP

Ważną rolą Systemu Geoportal będzie zapewnienie jednolitego dostępu i integracji SZNMT z ePUAP. W ramach realizacji projektu, na platformie zarejestrowane zostaną wnioski dotyczące obsługi m.in. zgłoszeń prac geodezyjnych, czy wnioski o udostępnianie danych NMT. Wnioski zarejestrowane przez usługę na ePUAP będą odbierane przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - generowane będzie dla nich Urzędowe Poświadczenie Odbioru oraz możliwa będzie identyfikacja użytkownika z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Wszystko to realizowane będzie za pomocą narzędzi ePUAP, a integrację z nimi zapewni System Geoportal.

Świadczenie usług infrastrukturalnych

System Geoportal zapewni dla SZNMT również usługi infrastrukturalne:

W ramach dostarczenia usługi bezpieczeństwa, SZNMT wykorzysta mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji oraz spójny magazyn użytkowników zaimplementowany w Systemie Geoportal. W ramach usługi monitorowania System Geoportal udostępni na rzecz SZNMT weryfikację m.in. dostępności narzędzi i usług świadczonych przez SZNMT a także ich wydajności.

Wsparcie w procesach zarządzania jakością

System Geoportal stanowić będzie punkt dostępowy dla użytkownika chcącego przesłać zgłoszenie informujące o błędzie w publikowanych zbiorach danych NMT. Zgłoszenie takie rejestrowane będzie poprzez witrynę Systemu Geoportal, a następnie przekazywane do systemu Help Desk i kolejnych linii wsparcia – ostatecznie do osób merytorycznych.

Poniższa tabela przedstawia powiązania pomiędzy usługami biznesowymi Projektu Geoportal 2 a usługami biznesowymi SZNMT realizowanego w ramach Projektu ISOK – stanowi ona uszczegółowienie powyższego opisu.

Tabela 1 Powiązania usług pomiędzy Systemem Geoportal a SZNMT

Tabela-G2-ISOK

Usługi przedstawione są w podziale na 2 grupy – usługi operacyjne i inwestycyjne (usługi inwestycyjne przedstawione są na szarym tle).

Usługi operacyjne są niezbędne ze względu na realizację podstawowych celów projektów – przekładają się na funkcjonalności rozwiązań systemowych tworzonych w ramach projektów. Usługi inwestycyjne związane są z: