Aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

aplikacja: geoportal krajowy

Dostępna jest pod adresem: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/.

Dane publikowane na brokerze krajowym przechowywane są w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Zawartość mapy w Geoportalu Krajowym składa się z 12 warstw podstawowych:

 1. Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych
 2. Państwowy Rejestr Granic
 3. Dane ewidencyjne (KIIP)
 4. Dane o charakterze katastralnym
 5. Rzeźba tereny (cieniowanie)
 6. Rzeźba terenu (hipsometria)
 7. Baza danych ogólnogeograficznych (BDO)
 8. Mapa VMapl2
 9. Baza danych obiektów topograficznych (BDOT)
 10. Ortofotomapa
 11. Skany map topograficznych
 12. EuroBoundaryMap (EBM)

Każda z wyżej wymienionych warstw została szczegółowo opisana w menu „Dane".