Powrót

07.01.2020 Główny Geodeta Kraju Pełnomocnikiem Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN

4 stycznia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie nr 273 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnikiem Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN jest Główny Geodeta Kraju, a do jego zadań należy:

  • pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju ZSIN,
  • podejmowanie działań w celu pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych niezbędnych do przyspieszenia wdrożenia Programu, w tym absorpcji środków UE przeznaczonych na ten cel,
  • koordynowanie działań administracji rządowej w zakresie wdrażania Programu,
  • koordynowanie działań w zakresie przygotowania administracji samorządowej do wdrożenia Programu,
  • monitorowanie wdrażania Programu,
  • inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych dotyczących Programu.

Do zadań Pełnomocnika należy również bieżące informowanie Rady Ministrów o realizacji swoich zdań i ewentualnych wnioskach oraz zagrożeniach z nimi związanych.