Powrót

07.01.2020 Stan informatyzacji narad koordynacyjnych w powiatach

Na koniec 2019 roku 48 powiatów wdrożyło możliwość elektronicznego zgłaszania wniosków o skoordynowanie projektu sieci uzbrojenia terenu. W 33 z nich narady koordynacyjne prowadzone są w pełni elektronicznie, a w 15 powiatach elektronicznie przyjmowane są jedynie wnioski (szczegóły na poniższej mapie).

Porównanie stanu informatyzacji narad koordynacyjnych z 19 czerwca 2019 r. ze stanem obecnym przedstawia załączony wykres.

Stan informatyzacji narad koordynacyjnych można sprawdzić w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Informatyzacja ZUD”, znajdującej w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” oraz podgrupie „Stan informatyzacji powiatów”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów.