Powrót

08.09.2021 Zasięg terenu rozporządzenia obszarowego CPK w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Centralny Port Komunikacyjny” umożliwiającą przeglądanie zasięgu obszarów objętych szczególnymi zasadami gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nowa warstwa została zamieszczona w grupie warstw Programy rządowe, co przedstawiono na poniższej ilustracji.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu serwisu Geoportal z zaznaczoną lokalizacją nowej warstwy pn. "Centralny Port Komunikacyjny" wraz ze wskazaniem zasięgu obszaru jaki prezentuje.

Dodana warstwa zawiera obszary z ustanowionym prawem pierwokupu nieruchomości oraz prawem do przeprowadzenia badań lub pomiarów niezbędnych przy przygotowaniu i realizacji inwestycji. Zasięgi przestrzenne tych obszarów zostały wyszczególnione w rozporządzeniu obszarowym według zasad określonych w art. 29 ust.1 ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Dzięki możliwości połączenia informacji z warstwy „Centralny Port Komunikacyjny” z innymi danymi przestrzennymi dostępnymi w serwisie www.geoportal.gov.pl, np. „Ewidencją gruntów i budynków”, możemy szczegółowo określić działki objęte planowaną inwestycją, jak pokazano poniżej.