Powrót

09.03.2022 Stan informatyzacji operatów technicznych

Z przeprowadzonej ankiety dotyczącej wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że w lutym 2022 r. operaty elektroniczne stanowiły 98% wszystkich operatów przyjętych do zasobu. Pozostała część operatów (2%) złożona w postaci papierowej dotyczy prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31 lipca 2020 r., dla których zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. może odbywać się na zasadach sprzed zmiany przepisów.

Na rysunku znajduje się wykres obrazujący liczbę wszystkich operatów (85075)oraz operatów elektronicznych (83640) przyjętych do zasobu w lutym 2022 r.

Zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, od 1 stycznia 2022 r. operaty techniczne muszą być przekazywane już tylko w postaci elektronicznej (plik PDF).