Powrót

11.07.2019 Połowa powiatów w zbiorczej usłudze KIUT

Do zintegrowanej usługi WMS o nazwie Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu włączono połowę (190) powiatowych usług WMS, prezentujących sieci uzbrojenia terenu. Załączona mapa przedstawia stan usługi KIUT na dzień 11 lipca 2019 r. Aktualne informacje o liczbie powiatowych usług włączonych do KIUT można znaleźć na stronie: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu.

Procentowy udział powiatów udostępniających dane o uzbrojeniu terenu w odniesieniu do ogólnej liczby powiatów w danym województwie przedstawia załączony wykres.

Z wykresu wynika, że już w 8 województwach liczba powiatów włączonych do KIUT przekracza 50 %. Najmniejszy odsetek powiatów (poniżej 30 %) udostępniających dane o uzbrojenie terenu występuje w województwach łódzkim i pomorskim.

Usługa KIUT jest podłączona na stałe w serwisie geoportal.gov.pl jako warstwa „Uzbrojenie terenu”. Dzięki niej można zobaczyć szczegóły związane z uzbrojeniem terenu na obszarach powiatów włączonych do usługi KIUT. W sprawie szczegółów można kontaktować się z Departamentem Informacji o Nieruchomościach tel. 22-56-31-388.