Powrót

15.06.2022 6. trójstronne spotkanie komisji nazewniczych z Czech, Polski i Słowacji

W Bratysławie 14 czerwca 2022 r. odbyło się 6. trójstronne spotkanie komisji nazewniczych z Czech, Polski i Słowacji. Spotkanie zostało zorganizowane w trybie hybrydowym przez słowacki Urząd Geodezji, Kartografii i Katastru (Úrad geodézie, kartografie a katastra). Ze strony Polski uczestniczyli: prof. Urszula Bijak – Przewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA, Maciej Zych – Przewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP przy Głównym Geodecie Kraju, a także w trybie zdalnym przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: Anna Radomyska oraz Justyna Kacprzak.

Spotkanie było poświęcone działaniom w dziedzinie standaryzacji nazw geograficznych od ostatniego spotkania w 2018 r. w Warszawie, tj. działalności poszczególnych komisji nazewniczych w latach 2018-2022, harmonizacji nazewnictwa geograficznego na granicach państwowych poszczególnych krajów oraz tematom językowym.

Strona polska zaprezentowała łącznie trzy referaty, w których omówiono prace prowadzone przez obie komisje nazewnicze funkcjonujące w Polsce, a także zagadnienia dotyczące państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG).

Trójstronne spotkania odbywają się cyklicznie od 2014 r., podczas nich są omawiane zagadnienia dotyczące standaryzacji nazewnictwa geograficznego, działalności komisji nazewniczych w poszczególnych krajach, harmonizacji nazewnictwa na terenach przygranicznych, a także prac badawczych w zakresie językoznawstwa.

Fot. Uczestnicy spotkania (w formie stacjonarnej) komisji nazewniczych z Czech, Polski i Słowacji

Fot. Uczestnicy spotkania (w formie stacjonarnej) komisji nazewniczych z Czech, Polski i Słowacji