Powrót

21.11.2019 Drugie obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

20 listopada br. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyły się Obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Obrady otworzył Przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński.

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski przedstawił prezentację na temat „Analiza przepisów regulujących funkcjonowanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zawodu geodety w obliczy bieżących i przyszłych zadań”, w której przedstawił zagadnienia związane z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikających z niej  zmian m. in.:

  1. Ułatwienie w obszarze obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przyspieszenie i informatyzacja procesu inwestycyjnego;
  2. Uwolnienie danych z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w części z zasobu powiatowego.

Przewodniczący rozpoczął dyskusję nad zaprezentowaną tematyką przepisów regulujących funkcjonowanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zawodu geodety w obliczy bieżących i przyszłych zadań, w wyniku której wyłoniła się propozycja przyjęcia uchwały w sprawie uwzględnienia nazwy „geodezja” w wykazie nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, którą Rada jednomyślnie przyjęła.

W dalszej części spotkania Przewodniczący zaprezentował zgłoszone przez członów Rady wstępne propozycje do planu pracy Rady w roku 2020. W trakcie obrad dyskusji został poddany projekt drugiej uchwały na temat planu pracy Rady na rok 2020, który w wyniku głosowania uzyskał postać:

  1. Kierunek zmian legislacyjnych w przepisach z zakresu gik – podsumowanie wprowadzonych zmian, przyszłe trendy, dyskusja nad koniecznością dalszych nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne czy napisania ustawy od „nowa”. Dyskusja nad zawodem geodety i kartografa oraz klasyfikatora gruntów i planem podjęcia działań związanych ze wzmocnieniem pozycji geodety i kartografa oraz promocję zawodu w społeczeństwie w kontekście rozwoju technologii i szeroko rozumianym otoczeniu
  2. Wykorzystanie środków unijnych dla realizacji statusowych zadań w obszarze gik – wnioski z realizacji dotychczasowych projektów i planu na najbliższe lata.
  3. Kształcenie  zakresie geodezji  i kartografii – rola uczelni w kształceniu geodetów i kartografii, analiza poziomu kształcenia i programów na kierunkach nauczania w uczelniach na kierunkach geodezyjnych, trendy w kształceniu na kierunkach geodezyjnych, analiza możliwości uzyskiwania uprawnień
    na podstawie zrealizowania wymaganego programu kształcenia, przygotowanie geodety do egzaminu na uprawnienia
  4. Rola stowarzyszeń geodezyjnych a ewentualność samorządu zawodowego
    w branży geodezyjnej.

Rada podjęła również decyzję, że w 2020 roku odbędą się 4 spotkania, w cyklu kwartalnym.

Kolejne Obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano na 18 marca 2020 r.