Powrót

21.11.2019 Drugie obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej obecnej kadencji

20 listopada 2019 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyły się obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, które prowadził Przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński.
Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski przedstawił prezentację zatytułowaną „Analiza przepisów regulujących funkcjonowanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zawodu geodety w oblicz
u bieżących i przyszłych zadań”, w której przedstawił zagadnienia związane z nowelizacją ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne" oraz wynikających z niej zmian m. in.:
1. Ułatwienia w obszarze obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przyspieszenie i informatyzacja procesu inwestycyjnego;
2. Uwolnienie danych z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w części z zasobu powiatowego.

Po dyskusji na temat zaprezentowanych zagadnień dotyczących przepisów regulujących funkcjonowanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zawodu geodety wobec bieżących i przyszłych zadań, zaproponowano przyjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia nazwy „geodezja” w wykazie nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, którą Rada jednomyślnie przyjęła.

W dalszej części spotkania Przewodniczący zaprezentował zgłoszone przez Członków Rady wstępne propozycje do planu pracy Rady w roku 2020. Dyskusji został poddany projekt uchwały na ten temat, który w wyniku głosowania przyjęto w następującej formie:
1. Kierunek zmian legislacyjnych w przepisach z zakresu geodezji i kartografii – podsumowanie wprowadzonych zmian, przyszłe trendy, dyskusja nad koniecznością dalszych nowelizacji ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne", czy napisania ustawy od „nowa”. Dyskusja nad zawodem geodety i kartografa oraz klasyfikatora gruntów i planem podjęcia działań związanych ze wzmocnieniem pozycji geodety i kartografa oraz promocja zawodu w społeczeństwie w kontekście rozwoju technologii i w szeroko rozumianym otoczeniu
2. Wykorzystanie środków unijnych dla realizacji statutowych zadań w obszarze geodezji i kartografii – wnioski z realizacji dotychczasowych projektów i planu na najbliższe lata.
3. Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii – rola uczelni w kształceniu geodetów i kartografów, analiza poziomu kształcenia i programów na kierunkach geodezyjnych, trendy w kształceniu na kierunkach geodezyjnych, analiza możliwości uzyskiwania uprawnień na podstawie zrealizowania wymaganego programu kształcenia, przygotowanie geodety do egzaminu na uprawnienia
4. Rola stowarzyszeń geodezyjnych a ewentualność samorządu zawodowego
w branży geodezyjnej.

Rada podjęła również decyzję, że w 2020 roku odbędą się 4 spotkania, w cyklu kwartalnym.
Kolejne Obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano na 18 marca 2020 r.