Powrót

28.02.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla części województwa pomorskiego i wielkopolskiego (ponad 2192 arkuszy) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zakres nowo przyjętej ortofotomapy.

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający miasto Gdynię w usłudze Ortofotomapa Standardowa.