128. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju

Zdj.1. Zdjęcie przedstawia uczestników KSNG podczas posiedzenia.

W dniu 6 grudnia 2023 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się 128. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działającej przy Głównym Geodecie Kraju.
W spotkaniu, poza członkami Komisji, uczestniczyła również Pani Alicja Kulka – Główny Geodeta Kraju oraz Pan Marcin Grudzień Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach.
Po rozpoczęciu posiedzenia i powitaniu członków Komisji przez Głównego Geodetę Kraju, dalszą część spotkania prowadził Przewodniczący Komisji Pan Maciej Zych.
Na posiedzeniu omówiono między innymi bieżące sprawy wpływające do Komisji, dyskutowano o planowanych pracach Komisji w następnych latach, a także rozpoczęto analizowanie różnic między zapisem polskich egzonimów uwzględnionych w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN z zasadami pisowni i interpunkcji”(pod red. E. Polańskiego, wydanie IV, dodruk poprawiony 2018), a nazwami stosowanymi lub zalecanymi przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na I dekadę 2024 r. Szczegółowe informacje o przebiegu posiedzenia zostaną umieszczone na stronie Komisji pod adresem: https://www.gov.pl/web/ksng/

Zdj.1. Zdjęcie przedstawia uczestników KSNG podczas posiedzenia.
Zdj.2. Zdjęcie przedstawia uczestników KSNG podczas posiedzenia.
Zdj.3. Zdjęcie przedstawia uczestników KSNG podczas posiedzenia.
Zdj.4. Zdjęcie przedstawia uczestników KSNG podczas posiedzenia.
Zdj.5. Zdjęcie przedstawia uczestników KSNG podczas posiedzenia.
Zdj.6. Zdjęcie przedstawia uczestników KSNG podczas posiedzenia.