Grafika przedstawiająca logo EuroGeographics

Europejska mapa granic – EuroBoundaryMap (EBM) stanowi geobazę na poziomie dokładności 1:100 000, obejmującą swoim zakresem 41 krajów. Zawiera ona geometrię, nazwy i kody jednostek administracyjnych oraz statystycznych. Dane te są sukcesywnie aktualizowane przez członków stowarzyszenia EuroGeographics tj. krajowe agencje kartograficzne i katastralne Europy (NMCAs).

Grafika przedstawiająca przeglądową mapę Europy

Publikowana na geoportalu Europejska mapa granic administracyjnych jest wynikiem podpisanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Stowarzyszenie EuroGeographics umowy mającej na celu realizację przedmiotowej bazy danych.

Grafika przedstawiająca opublikowaną na geoportalu europejską mapę granic administracyjnych

Zakres informacyjny bazy danych zawiera w  szczególności:

  • Geometrię wszystkich europejskich jednostek statystycznych i administracyjnych na wszystkich poziomach szczegółowości.
  • Nazewnictwo (UTF8 i ASCII) oraz hierarchię struktury kodów (UID) wszystkich jednostek administracyjnych na każdym dostępnym krajowym poziomie administracyjnym.
  • Jednolity system kodowania dla wszystkich poziomów administracyjnych, w tym również oznaczenia różnych poziomów krajowych i wzajemnych relacji między nimi.
  • Odniesienie do kodów statystycznych LAU i NUTS dla wszystkich jednostek administracyjnych 27 krajów Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące europejskiej bazy danych – EuroBoundaryMap (EBM)  dostępne są pod adresem:
https://eurogeographics.org/products-and-services/ebm/