Obiekty topograficzne zgromadzone w bazach BDOT500, razem m. in. z obiektami ewidencji gruntów i budynków oraz obiektami uzbrojenia terenu stanowią treść mapy zasadniczej. Bazy BDOT500, prowadzone są przez starostów, co powoduje, że w rezultacie mamy 380 jednostek odpowiedzialnych za ich prowadzenie.

W roku 2019 GUGiK zintegrował publikację danych obiektów topograficznych z powiatów w usłudze zbiorczej KIBDOT, tak jak i inne dane z powiatów. Idea integracji usług jest identyczna jak integracja usług dotyczących uzbrojenia terenu czy ewidencji gruntów i budynków. Przykładowy obraz uzyskiwany z usługi KIBDOT przedstawiono na rys. 1.

Grafika przedstawiająca przykładowy fragment mapy zwracanej przez usługę KIBDOT
Rysunek 1. Przykładowy fragment mapy zwracanej przez usługę KIBDOT

Zapytanie do wygenerowania obrazu z rys. 1 znajduje się pod niniejszym linkiem.

Szczegóły techniczne związane z usługą znajdują się na jej stronie internetowej tj.: https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaBazDanychObiektowTopograficznych.

Usługi przeglądania danych topograficznych

Dane obiektów topograficznych można przeglądać w serwisie www.geoportal.gov.pl, w którym usługa KIBDOT jest podłączona i skonfigurowana, aby umożliwiała przeglądanie danych obiektów topograficznych na tle innych przydatnych informacji przestrzennych.

Widoczność warstwy „Obiekty topograficzne” włącza się automatycznie przy przeglądaniu danych dla skal 1:500 i 1:250. Jeśli chcemy włączyć widoczność obiektów topograficznych przy innej skali należy ręcznie zaznaczyć widoczność warstwy (rys. 2).

Grafika przedstawiająca widok usługi WMS dotyczącej obiektów topograficznych podłączonej w serwisie www.geoportal.gov.pl
Rysunek 2. Usługa WMS dotycząca obiektów topograficznych podłączona w serwisie www.geoportal.gov.pl

Usługę można także podłączyć w oprogramowaniu, posiadającym funkcje klienta WMS (adres: https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaBazDanychObiektowTopograficznych), a efekty działania usługi podłączonej w QGIS przedstawiono na rys. 3.

Grafika przedstawiająca widok usługi WMS dotyczącej obiektów topograficznych podłączonej w oprogramowaniu QGIS
Rysunek 3. Usługa WMS dotycząca obiektów topograficznych podłączona w oprogramowaniu QGIS

Podłączona usługa powinna wyświetlać obiekty topograficzne według konfiguracji warstw ustawionych przez użytkownika.

Uwaga: Dane dotyczące obiektów topograficznych są udostępniane odpłatnie, w związku z tym nie ma obecnie dostępnych żadnych powszechnych usług pobierania.