Wypełniając zapisy art.13 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej “Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencje zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory” oraz  §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej “Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym, którego baza danych jest zintegrowana z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej” udostępniono ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych.

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych

Zgłoszenie lub aktualizacja zbioru danych

W celu zgłoszenia lub aktualizacji zbioru danych przestrzennych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, organ administracji zobowiązany jest przesłać do Głównego Geodety Kraju zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wzór zgłoszenia zbioru do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych określony został w załączniku nr 2 „Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej”do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2007).
Formularz zgłoszenia do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych jest dostępny także w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP.
Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej należy przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie zbioru danych przestrzennych.
W przypadku składania zgłoszeń z innego adresu ePUAP niżeli adres jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie zbioru danych przestrzennych, należy dołączyć pełnomocnictwo wydane przez właściwy organ administracji, który prowadzi zbiór danych przestrzennych.