Geoportal INSPIRE umożliwia przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionych zgodnie dyrektywą INSPIRE.

Grafika przedstawiająca interfejs modułu geoportal INSPIRE

Inicjatywa INSPIRE to zespół działań, które miały na celu budowę europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej w celu zapewnienia dostępu do danych przestrzennych każdego z członków Unii Europejskiej. Dane te z założenia mogą być wykorzystywane na szczeblu europejskim do prac planistycznych, badawczych, związanych m.in. z polityką ekologiczną, rolnictwem, transportem, energetyką.

W ramach procesów związanych z rozwiązaniami prawnymi, uchwalono w Polsce Ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej (Ustawa o IIP) jako transpozycję Dyrektywy INSPIRE. Ustawa ta reguluje zagadnienia związane z działaniami na rzecz budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w kraju.

Tematy danych przestrzennych, za których realizację odpowiedzialny jest Główny Geodeta Kraju pogrupowane są zgodnie z Dyrektywą INSPIRE w trzy grupy tematyczne. Geoportal obecnie prezentuje niżej wymienione typy danych.

Typ danych przestrzennychŹródło pozyskania danych przestrzennychGrupa tematyczna
Systemy odniesieniaI
Systemy siatek georeferencyjnychI
Nazwy geograficznePaństwowy Rejestr Nazw GeograficznychI
Jednostki administracyjnePaństwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnego KrajuI
AdresyPaństwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych krajuI
Działki katastralnePrzetworzone i zintegrowane dane o charakterze katastralnymI
Sieci transportoweBaza danych obiektów topograficznych – drogi, kolejeBaza Danych Ogólnogeograficznych w skali 1:250 000I
HydrografiaCentralna Baza Danych Hydrogelogicznych – Bank HYDROI
Obszary chronioneNarodowy Instytut DziedzictwaGeneralna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaI
Ukształtowanie terenuNMT – Numeryczny Model TerenuII
Użytkowanie ziemiBaza Danych OgólnogeograficznychCorine Land CoverII
OrtoobrazyOrtofotomapa z pikselem 0.50m i 0.25mII
GeologiaPaństwowy Instytut GeologicznyII
Usługi użyteczności publicznej i służby państwoweBaza Danych Obiektów Topograficznych(TBD)III
Jednostki StatystyczneGłówny Urząd StatystycznyIII
Zagospodarowanie przestrzenneKrajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania PrzestrzennegoIII
Urządzenia do monitorowania środowiskaPaństwowy Monitoring ŚrodowiskaIII
Rozmieszczenie ludności (demografia)Główny Urząd StatystycznyIII
Strefy Zagrożenia NaturalnegoGeneralna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaIII
Obszary morskiePaństwowy Instytut GeologicznyIII

W Geoportalu INSPIRE użytkownicy mają dostęp także do danych i usług INSPIRE publikowanych przez organy administracji inne niż Główny Geodeta Kraju, np. Strefy Zagrożenia Naturalnego, publikowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.