• Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG)

  PRNG jest urzędową, referencyjną bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej wykorzystujących dane dotyczące nazewnictwa geograficznego. Rejestr PRNG składa się z dwóch części obejmujących: Podstawę prawną tworzenia, aktualizacji i weryfikacji, udostępniania danych oraz zakresu informacji gromadzonych w bazie danych PRNG stanowi rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r.…

 • Państwowy Rejestr Granic (PRG)

  Państwowy Rejestr Granic (PRG) jest urzędową, referencyjną bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej, wykorzystujących dane dotyczące podziałów terytorialnych kraju oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów. W rejestrze PRG gromadzi się dane, obejmujące obszar całego kraju w zakresie przebiegu granic oraz powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju (tj. gmin, powiatów, województw), jednostek ewidencyjnych,…

 • Państwowy Rejestr Podstawowych Osnów Geodezyjnych, Grawimetrycznych i Magnetycznych

  Państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG) zawiera informacje, dane (w tym także archiwalne) oraz zbiory obserwacji i opracowania wyników obserwacji, dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej dla obszaru całego kraju. W bazie danych gromadzi się dane dotyczące punktów odpowiednich osnów oraz zbiory obserwacji wykonanych w celu wyznaczenia wartości charakterystycznych dla…

 • Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO)

  Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) to wektorowa (obiektowa) baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną najważniejszych obiektów topograficznych wraz z ich podstawową charakterystyką opisową. Treść i szczegółowość bazy BDOO odpowiada mapie ogólnogeograficznej w skali 1:250 000, a zakres tematyczny obejmuje informacje o: Aktualnie w BDOO znajduje się około 600 tys. obiektów, a obraz kartograficzny tej bazy wykorzystywany jest m.in.…

 • Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze

  Zdjęcia lotnicze gromadzone w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (czgik) stanowią zobrazowania powierzchni terenu pozyskane za pomocą specjalistycznych kamer zainstalowanych na pokładzie samolotu. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu w czgik gromadzi się fotogrametryczne zdjęcia lotnicze: Zdjęcia ukośne w odróżnieniu od…

 • Ortofotomapa (ORTO)

  Ortofotomapa stanowi rastrowy obraz powierzchni terenu, powstały w wyniku przetworzenia zdjęć lotniczych lub satelitarnych. W Polsce organem odpowiedzialnym za prowadzenie bazy danych dotyczącej ortofotomapy na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest Główny Geodeta Kraju. Aktualnie najdokładniejsze ortofotomapy dostępne w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (PZGIK) odwzorowują w jednym pikselu swojego obrazu, teren o wymiarach 3 x 3 cm. Większość ortofotomapy…

 • Numeryczny model terenu (NMT)

  Numeryczny model terenu (NMT) jest dyskretną (punktową) reprezentacją wysokości terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym obliczenie wysokości w dowolnym punkcie obszaru, dla którego model został zbudowany. Generalnie wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje NMT, które są oparte na różnych strukturach geometrycznych tj.: GRID – model w postaci regularnej siatki kwadratów, TIN – model w postaci nieregularnej siatki trójkątów. Każdy z…

 • Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT)

  Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) stanowi reprezentację powierzchni terenu wraz z obiektami wystającymi ponad tę powierzchnię, takimi jak: budynki, drzewa, mosty, wiadukty i inne elementy infrastruktury. W Polsce posiadamy i aktualizujemy NMPT w siatce 0,5×0,5m na ternach miejskich i w siatce 1,0×1,0m na pozostałym obszarze. Aktualnie nie ma udostępnionych żadnych usług przeglądania związanych z NMPT, więc aby uzyskać…

 • Dane pomiarowe LIDAR (LIDAR)

  Dane pomiarowe LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) z lotniczego skanowania laserowego ALS (ang. Airborne Laser Scanning – lotniczy skaning laserowy) stanowią reprezentację terenu w postaci chmury punktów pomiarowych o określonych współrzędnych XYZ. Pliki zapisane są w formacie LAS i oprócz współrzędnych punktów, zawierają m.in. informacje o klasie danego punktu oraz o intensywności odbicia sygnału. Punkty mogą również posiadać przypisane…

 • Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k)

  Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) to wektorowa baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich podstawową charakterystyką opisową. Treść i szczegółowość bazy BDOT10k odpowiada w ogólności tradycyjnej mapie topograficznej w skali 1:10 000, a fragment przykładowej wizualizacji treści bazy danych BDOT10k przedstawiony został na rys. 1. Zakres tematyczny Bazy Danych Obiektów Topograficznych obejmuje informacje…

 • Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)

  Ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest przez starostów, co oznacza, że w rezultacie mamy 380 jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie tej bazy. Dane EGiB, a w szczególności dane dotyczące działek ewidencyjnych są podstawowymi danymi referencyjnymi dla prezentacji różnych innych obiektów zgromadzonych w bazach danych przestrzennych. Dodatkowo, numer działki w powiązaniu z numerem obrębu jest często przypisywany jako atrybut do wielu…

 • Uzbrojenie terenu (GESUT)

  Bazy uzbrojenia terenu (GESUT) zawierają informacje o istniejących i projektowanych przewodach sieci uzbrojenia terenu i urządzeniach z nimi związanych. Prowadzone są przez starostów, co powoduje, że w rezultacie mamy 380 jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie tej bazy. Dane dotyczące uzbrojenia terenu są bardzo przydatne w procesie inwestycyjnym, przy wycenie nieruchomości oraz innych sytuacjach, w których potrzebujemy wiedzieć, co…

 • Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)

  Obiekty topograficzne zgromadzone w bazach BDOT500, razem m. in. z obiektami ewidencji gruntów i budynków oraz obiektami uzbrojenia terenu stanowią treść mapy zasadniczej. Bazy BDOT500, prowadzone są przez starostów, co powoduje, że w rezultacie mamy 380 jednostek odpowiedzialnych za ich prowadzenie. W roku 2019 GUGiK zintegrował publikację danych obiektów topograficznych z powiatów w usłudze zbiorczej KIBDOT, tak jak…

 • Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)

  Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) prowadzona jest przez starostów, co oznacza, że 380 jednostek jest odpowiedzialnych za prowadzenie tej bazy.  BDSOG zawiera informacje dotyczące punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej dla obszaru danego powiatu, w tym zbiory obserwacji wykonanych w celu wyznaczenia wartości charakterystycznych dla tych punktów wraz z wynikami ich opracowania i opisami topograficznymi.…

 • Mapy

  Mapy topograficzne Mapa topograficzna jest opracowaniem kartograficznym w skalach od 1:10 000 do 1:100 000 o treści ogólnogeograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów topograficznych. Standardy opracowania map topograficznych określa rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Mapy topograficzne przeznaczone są do zaspakajania różnorodnych…

 • Inne dane