Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) prowadzona jest przez starostów, co oznacza, że 380 jednostek jest odpowiedzialnych za prowadzenie tej bazy.  BDSOG zawiera informacje dotyczące punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej dla obszaru danego powiatu, w tym zbiory obserwacji wykonanych w celu wyznaczenia wartości charakterystycznych dla tych punktów wraz z wynikami ich opracowania i opisami topograficznymi.

Aktualizacja danych BDSOG odbywa się na podstawie geodezyjnej dokumentacji technicznej sporządzonej w związku z zakładaniem lub utrzymywaniem szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie powiatu oraz na podstawie informacji o stanie znaku geodezyjnego, sprawdzonej przez właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Podstawę prawną tworzenia, aktualizacji , udostępniania danych oraz zakresu informacji gromadzonych w bazie danych SOG stanowi Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2021 r., poz. 1341).

W serwisie www.geoportal.gov.pl GUGiK zintegrował publikację danych bazy szczegółowych osnów geodezyjnych z powiatów z usłudze zbiorczej KISOG. Dzięki temu zapewniono powszechny dostęp do danych za pośrednictwem usług sieciowych, które umożliwią wykorzystanie danych dotyczących osnowy w systemach informatycznych państwa oraz systemach tworzonych przez firmy komercyjne. Usługa KISOG to zbiorcza usługa WMS zapewniająca możliwość wygenerowania mapy ze szczegółową osnową geodezyjną dla dowolnego obszaru kraju. Poniżej na schemacie (rys. 1) przedstawiono ideę funkcjonowania usługi KISOG.

Grafika przedstawiająca schemat funkcjonowania usługi KISOG
Rysunek 1. Schemat funkcjonowania usługi KISOG

Poniżej przykładowy obraz uzyskiwany z usługi (rys. 2).

Grafika przedstawiająca przykładowy fragment mapy zwracanej przez usługę KISOG na tle danych PRG
Rysunek 2. Przykładowy fragment mapy zwracanej przez usługę KISOG na tle danych PRG

Szczegóły techniczne związane z usługą znajdują się na jej stronie:

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaSzczegolowychOsnowGeodezyjnych.

Dostępność usług przeglądania BDSOG

Dane szczegółowych osnów geodezyjnych można wygodnie przeglądać w serwisie www.geoportal.gov.pl, w którym opisywana zbiorcza usługa WMS jest podłączona i odpowiednio skonfigurowana, aby umożliwiała przeglądanie danych o szczegółowej osnowie geodezyjnej na tle innych przydatnych informacji przestrzennych.

Widoczność punktów na warstwie “Osnowa szczegółowa” włącza się przy przeglądaniu danych dla skali 1:25 000 i większych, po ręcznym zaznaczeniu wyświetlania warstwy (rys. 3).

Grafika przedstawiająca widok usługi WMS dotyczącej szczegółowej osnowy geodezyjnej podłączonej w serwisie www.geoportal.gov.pl
Rysunek 3. Usługa WMS dotycząca szczegółowej osnowy geodezyjnej podłączona w serwisie www.geoportal.gov.pl

Usługę możemy także podłączyć w dowolnym oprogramowaniu, które posiada funkcję klienta WMS (adres: https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaSzczegolowychOsnowGeodezyjnych), a efekty działania usługi podłączonej w QGIS przedstawiono na rys. 4.

Grafika przedstawiająca widok usługi WMS dotyczącej szczegółowej osnowy geodezyjnej podłączonej w oprogramowaniu QGIS
Rysunek 4. Usługa WMS dotycząca szczegółowej osnowy geodezyjnej podłączona w oprogramowaniu QGIS