• Usługi przeglądania WMS i WMTS

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia usługi przeglądania WMS1 i WMTS2 dla różnych kategorii danych przestrzennych zgromadzonych w Państowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym: Elementy mapy zasadniczej i zagospodarowania przestrzennego Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) Kopiuj adres usługi Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT) Kopiuj adres usługi Krajowa Integracja…

 • Usługi pobierania WFS

  Usługa WFS1 (Web Feature Service) – jest usługą służącą do pobierania danych w postaci wektorowej, na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika. Formatem służącym do przekazywania danych jest Geography Markup Language (GML). Poniżej wykaz adresów usług WFS udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Granice administracyjne Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi…

 • Usługi pobierania WCS

  Usługa WCS1 (Web Coverage Service) – jest usługą pobierania danych przestrzennych, zapisanych w modelu rastrowym jak np. ortofotomapa czy dane numerycznego modelu terenu.     Wykorzystując usługę WCS użytkownik pobiera dane w postaci rastra, który dalej może wykorzystywać zgodnie ze swoimi potrzebami. Poniżej wykaz adresów usług WCS udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Ortofotomapa Rodzaj usługi Nazwa usługi i…

 • Usługi pobierania ATOM

  Usługa ATOM1 – jest usługą służącą do pobierania predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) danych, bez potrzeby definiowania parametrów zbiorów przez użytkownika. Predefiniowany zestaw danych lub wcześniej wydzielona część zestawu danych jest pobierana w całości bez możliwości zmiany zawartości, kodowania czy układu współrzędnych. W celu ułatwienia interakcji z usługami ATOM zapraszamy do skorzystania z udostępnionego prototypu aplikacji klienta usług…

 • Usługi wyszukiwania zbiorów CSW

  Zadaniem usługi Catalogue Service for Web (CSW) jest udostępnianie metadanych załadowanych do systemu gromadzenia danych zgodnie ze specyfikacją OGC CSW. Metadane to tzw. „dane o danych”. Przechowują informacje na temat lokalizacji danych, rozdzielczości, skali, daty pozyskania danych i innych istotnych szczegółów.    Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/specifications/catalog. Szczegółowe informacje dotyczące…

 • Usługa API

  Usługa API jest to biblioteka javascript umożliwiającą osadzenie mapy na stronie html orazwywołanie funkcji pozwalającej na wyszukanie lokalizacji punktu adresowego na podstawie danych adresowych lub bezpośrednio wskazanie lokalizacji punktu o zadanych współrzędnych i wyróżnienie go na mapie w postaci markera/pinezki wraz z wyświetleniem informacji tekstowej w dymku.  Sposób użycia biblioteki wraz z przykładami użycia opisany jest…

 • Usługi słownikowe

  Usługi słownikowe udostępniają referencyjne dane słownikowe z zakresu systemu adresowego, tj. słowniki miejscowości, ulic i adresów. Słowniki te udostępniane są w dwóch trybach: on-line i off-line, różniących się zarówno podstawowym celem użycia jak i sposobem organizacji dostępu do danych słownikowych.  Słowniki on-line dostępne są w postaci usługi SOAP (zwracającej dane jako XML) oraz w postaci…

 • Usługa OpenLS

  Usługa geokodowania OpenLS w profilu GUGIK umożliwia określenie położenia geograficznego na podstawie cech obiektu przestrzennego Punkt Adresowy zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Ponadto zwracana przez usługę odpowiedź zawiera informację umożliwiające identyfikację instancji obiektu Punkt Adresowy przechowywaną w adresowej bazie danych prowadzonej w…

 • Usługi INSPIRE

  Usługi sieciowe INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) udostępniają zharmonizowane dane przestrzenne przygotowane w modelach danych wymaganych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o modelach danych INSPIRE można znaleźć na stronie https://inspire.ec.europa.eu/Themes/Data-Specifications/2892. Interfejsy usług sieciowych INSPIRE zostały opisane w specyfikacjach technicznych usług przeglądania (WMS, WMTS) i pobierania (WFS, ATOM).   Nazwy geograficzne Rodzaj usługi Adres Uwagi WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsGN/wms – WMTS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_GN –…