Zadaniem usługi Catalogue Service for Web (CSW) jest udostępnianie metadanych załadowanych do systemu gromadzenia danych zgodnie ze specyfikacją OGC CSW. Metadane to tzw. „dane o danych”. Przechowują informacje na temat lokalizacji danych, rozdzielczości, skali, daty pozyskania danych i innych istotnych szczegółów.   

Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/specifications/catalog. Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania danych przestrzennych zgodnie ze standardami INSPIRE można znaleźć na stronie: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5.

Usługa umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie danych przestrzennych. Oparta jest o dwa podstawowe komponenty repozytorium metadanych oraz katalog metadanych. Metadane służą do dwóch celów:

  • opisu istniejących danych,
  • wyszukiwania danych w katalogach metadanych.

Geoportal udostępnia dwie usługi CSW zintegrowane z Geoportalem Krajowym oraz Geoportalem INSPIRE.

Usługa oparta jest o dwa podstawowe komponenty repozytorium metadanych oraz katalog metadanych.

Grafika przedstawiająca strukturę funkcjonowania usługi CSW

Źródło: OpenGIS Catalogue Services Specificatio

Katalog metadanych pozwala na wyszukiwanie danych na podstawie opublikowanych metadanych. Usługi wyszukiwania i zarazem Metadane stanowią główny filar infrastruktury danych przestrzennych, opartej o architekturę zorientowaną na usługi sieciowe SOA Service Oriented Architecture. Usłudze wyszukiwania towarzyszy funkcja umożliwiająca powiązanie aplikacji z usługą przeglądania.

W ramach systemu Geoportal2 funkcjonują dwie usługi katalogowe CSW:

Katalog Metadanych – krajowy
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup
Katalog Metadanych – INSPIRE
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSWINSP/guest/CSWStartup

W katalogu metadanych INSPIRE publikowane są metadane dla zbiorów i usług objętych monitoringiem INSPIRE i jest on zintegrowany z europejskim katalogiem metadanych.

W krajowym katalogu metadanych publikowane są metadane z katalogu metadanych INSPIRE oraz pozostałe.