Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) to wektorowa (obiektowa) baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną najważniejszych obiektów topograficznych wraz z ich podstawową charakterystyką opisową. Treść i szczegółowość bazy BDOO odpowiada mapie ogólnogeograficznej w skali 1:250 000, a zakres tematyczny obejmuje informacje o:

  1.  sieci wodnej, 
  2.  sieci komunikacyjnej, 
  3.  sieci uzbrojenia terenu, 
  4.  pokryciu terenu, 
  5.  budynkach, budowlach i urządzeniach, 
  6.  kompleksach użytkowania terenu, 
  7.  terenach chronionych, 
  8.  jednostkach podziału terytorialnego, 
  9.  innych obiektach.

Aktualnie w BDOO znajduje się około 600 tys. obiektów, a obraz kartograficzny tej bazy wykorzystywany jest m.in. w serwisie www.geoportal.gov.pl jako materiał podkładowy w skalach mniejszych niż 1:50 000 (rys. 1).

Grafika przedstawiająca wizualizację BDOO w serwisie www.geoportal.gov.pl
Rysunek 1. Wizualizacja BDOO w serwisie www.geoportal.gov.pl

Szczegółowy zakres informacji gromadzonych w BDOO, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji, weryfikacji i udostępniania danych określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych została utworzona dla obszaru całego kraju w wyniku generalizacji ilościowej i jakościowej Bazy Danych Obiektów Topograficznych – BDOT10k.

Doskonałym narzędziem do wizualizacji i analizy danych BDOO jest darmowe oprogramowanie QGIS. Ze względu na szeroki zakres tematyczny danych BDOO, najlepiej do ich importu i prezentacji wykorzystać wtyczkę BDOO_GML udostępnioną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, dzięki której uzyskujemy obraz prezentacji pobranego zbioru BDOO zbliżony do tradycyjnej mapy ogólnogeograficznej, jak przedstawiono na rysunku 2.

Grafika przedstawiająca wizualizację danych BDOO w QGIS z wykorzystaniem dedykowanej wtyczki GUGiK
Rysunek 2. Wizualizacja danych BDOO w QGIS z wykorzystaniem dedykowanej wtyczki GUGiK

Dane BDOO można prezentować z innymi udostępnionymi danymi lub usługami, np. z obrazem numerycznego modelu terenu udostępnionego w postaci cieniowania w usłudze: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMTS/ShadedRelief, co daje poszerzone możliwości wizualizacji i analizy danych (rys. 3).

Grafika przedstawiająca wizualizację danych BDOO w QGIS z wykorzystaniem dedykowanej wtyczki GUGiK
Rysunek 3. Wizualizacja danych BDOO w QGIS z wykorzystaniem dedykowanej wtyczki GUGiK

Dostępność usług przeglądania BDOO

Dane BDOO można przeglądać z  wykorzystaniem usługi WMTS, która standardowo podłączona jest w serwisie www.geoportal.gov.pl. Usługę możemy podłączyć także w  dowolnym oprogramowaniu, które potrafi taki standard wykorzystać (adres usługi WMTS: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOO/WMTS/aktualne), a efekty działania usługi podłączone w QGIS przedstawiono na rysunku 4.

Grafika przedstawiająca wizualizację usługi WMTS dotyczącej danych BDOO podłączonej w oprogramowaniu QGIS
Rysunek 4. Usługa WMTS dotycząca danych BDOO podłączona w oprogramowaniu QGIS

Podłączona usługa powinna wyświetlać dane BDOO w skalach mniejszych niż 50 000, natomiast przy skalach większych dane nie będą wyświetlane, ponieważ nie ma dla nich wygenerowanych kafelków. Można wtedy skorzystać z innej usługi WMTS, https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/BDOT10k, która bazuje na danych BDOT10k i dedykowana jest do skal większych (rys. 5).

Grafika przedstawiająca wizualizację usługi WMTS dotyczącej danych BDOT10k podłączonej w oprogramowaniu QGIS
Rysunek 5. Usługa WMTS dotycząca danych BDOT10k podłączona w oprogramowaniu QGIS

Aby usługa WMTS funkcjonowała w QGIS należy w podłączeniu podać adres usługi wraz z parametrem service i request, tj.: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOO/WMTS/aktualne?service=WMTS&request=GetCapabilities

Oprócz ww. usługi WMTS prezentującej dane BDOO, udostępniona została również usługa WMS https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOO/WMS/aktualne, dzięki której możliwe jest wyświetlenie poszczególnych warstw BDOO.

Przygotowana została również usługa WMTS prezentująca jednocześnie dane BDOO wraz z cieniowanym numerycznym modelem terenu: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOO/WMTS/BDOOzCieniowaniem. Usługa ta wyświetla się od skali 1:80000 i pozwala na lepszą interpretację topografii terenu (rys. 6).

Usługa WMTS dotycząca danych BDOO z cieniowaniem
Rysunek 6. Usługa WMTS dotycząca danych BDOO z cieniowaniem

Dodatkowo, udostępniona jest również usługa https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOO/WMTS/2015 prezentująca archiwalne dane BDOO z 2015 roku.

Dostępność danych BDOO do pobrania

Dane BDOO są dostępne bezpłatnie i do dowolnego wykorzystania. Pobieranie danych jest możliwe z serwisu www.geoportal.gov.pl, w którym w sekcji „Dane do pobrania” widoczna jest grupa warstwa „Topografia”, a tam z kolei warstwa „Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych”. Po włączeniu wymienionej warstwy i po kliknięciu w dowolnym obszarze Polski będą dostępne do pobrania w formacie GML, właściwe dla miejsca kliknięcia, dane dla województwa lub całej Polski (rys. 7). Dostępne są zarówno dane opracowane w roku 2015, jak i aktualne, powstałe w wyniku automatycznej generalizacji danych BDOT10k.

Grafika przedstawiająca pobieranie danych BDOO w serwisie www.geoportal.gov.pl
Rysunek 7. Pobieranie danych BDOO w serwisie www.geoportal.gov.pl

Przedstawione powyżej pobieranie danych BDOO realizowane jest przez dedykowaną usługę WMS: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOO/WMS/PobieranieBDOO, a konkretnie przez jej funkcję GetFeatureInfo, która w miejscu kliknięcia jako atrybut udostępnia link do pobrania odpowiedniego pliku danych BDOO, tzn. odpowiedniej paczki wojewódzkiej i krajowej. Podłączając usługę do programu QGIS lub innego, możemy także bezpośrednio w tym programie dokonywać pobierania danych BDOO (rys. 8).

Grafika przedstawiająca pobieranie danych BDOO w serwisie oprogramowania QGIS przez usługę WMS
Rysunek 8. Pobieranie danych BDOO w serwisie oprogramowania QGIS przez usługę WMS