Prezentowana na geoportalu baza danych obiektów topograficznych opracowana została wg wytycznych technicznych w wersja uzupełnionej 1.0 w schemacie aplikacyjnym 2.047. Odpowiada ona szczegółowości mapy topograficznej w skali 1 :  10 000, w której gromadzone są informacje i dane o obiektach topograficznych.

Treść BDOT obejmuje 10 obszarów tematycznych, z których każdy zapisany jest w kilku warstwach:

 • jednostki podziału administracyjnego, 
 • sieci dróg i kolei,
 • budowle i urządzenia,
 • kompleksy pokrycia terenu,
 • kompleksy użytkowania terenu,
 • sieci cieków,
 • tereny chronione,
 • osnowa, obiekty inne, 
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • punkty adresowe.

Grafika przedstawiająca obiekty BDOT

Obecnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r., w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych, baza danych obiektów topograficznych opracowywana jest w schemacie aplikacyjnym 3.0, w  układzie współrzędnych „1992". Na treść BDOT10k zgodniej z rozporządzeniem składa się 9 kategorii klas obiektów topograficznych:

 • jednostki podziału terytorialnego,
 • sieć komunikacyjna,
 • budynki, budowle i urządzenia,
 • pokrycie terenu,
 • kompleksy użytkowania terenu,
 • sieć wodna,
 • tereny chronione,
 • sieć uzbrojenia terenu,
 • obiekty inne.

Grafika przedstawiająca obiekty BDOT

Sukcesywnie w miarę możliwości geoportal zasilany będzie danymi nowej wersji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k.

Szczegółowe informacje dotyczące centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie bazy danych obiektów topograficznych dostępne są pod adresem:
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k