23.06.2020 Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej

Na podstawie art. 15zzzia ustawy dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r.  o dopłatach...

23.06.2020 Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie ortofotomapy

Na podstawie art. 15zzzia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do...

23.06.2020 Telekonferencja - konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie standardów technicznych

Główny Geodeta Kraju, działając na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, zaprasza na konsultacje publiczne, w formie wideokonferencji, projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów...