Szanowni Państwo,

w obliczu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania zostaje wstrzymana możliwość osobistego odbioru udostępnianych materiałów centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W przypadku zaznaczenia przez Państwa we wniosku opcji odbioru osobistego, w momencie gotowości materiałów, pracownik realizujący wniosek skontaktuje się z Państwem, w celu ustalenia adresu, na który zostaną wysłane materiały.

Dla  ułatwienia  kontaktu z Państwem, prosimy bezwzględne o umieszczanie w formularzu C (WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO) numeru telefonu i adresu mailowego.

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) udostępnia dane zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego dotyczące nazw obiektów geograficznych położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Inne dane

Poza podstawowymi treściami, tj. PRNG, PRG, Dane Ewidencyjne czy Mapy Topograficzne, Geoportal publikuje również mniejsze bazy danych, nie wchodzące w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego. Dane te są prezentowane w postaci usług WMS.

Osnowy podstawowe

W część centralnej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzony państwowy jest rejestr podstawowych osnów geodezyjnych (PRPOG), który zawiera współrzędne i wysokości punktów podstawowej osnowy geodezyjnej oraz wartości przyspieszenia siły ciężkości dla punktów podstawowej osnowy...

Ortofotomapa

Geoportal prezentuje najbardziej aktualne dla danego obszaru ortofotomapy ze znajdujących się w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Skany map topograficznych

Geoportal udostępnia mapy topograficzne znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego. Są to mapy w skalach 1:10000, 1:25000, 1:50000 oraz 1:100000.

Mapy tematyczne

Geoportal udostępnia mapy tematyczne w postaci usług WMS. Dostępne mapy tematyczne: Rzeczpospolita Polska, Mapa podziału administracyjnego; Polska mapa ogólnogeograficzna; Polska mapa krajobrazowa w skalach 1:500 000 w wersjach ściennych wraz z płytami CD; mapa hydrograficzna; mapa sozologiczna...

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT)

Baza Danych Topograficznych, w której zgromadzone są informacje i dane o obiektach topograficznych. Została opracowana w stopniu szczegółowości odpowiadającym mapie w skali 1 : 10 000.

Numeryczne modele wysokościowe

Geoportal prezentuje część numerycznych danych wysokościowych zgromadzonych w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą metody cieniowania barwą szarą i za pomocą skali barw hipsometrycznych w postaci usług sieciowych.

Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Państwowy Rejestr Granic (PRG) udostępnia informacje i dane (także archiwalne), dotyczące państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

EuroBoundaryMap (EBM)

EuroBoundaryMap (Przeglądowa Mapa Europy) jest jednym z produktów organizacji EuroGeographics. Stanowi geobazę na poziomie dokładności 1:100 000, obejmującą swoim zakresem 41 krajów. Zawiera ona geometrię, nazwy i kody jednostek administracyjnych oraz statystycznych.

EuroGlobalMap (EGM)

EuroGlobalMap stanowi geobazę na poziomie dokładności 1:1 000 000, obejmującą swoim zakresem 45 krajów i terytoriów europejskich. Zakres tematyczny danych obejmuje: granice administracyjne, sieci transportowe i hydrograficzne, ukształtowanie terenu, osadnictwo i obiekty antropogeniczne....

Ewidencja gruntów i budynków

Dane ewidencyjne prezentowane na Geoportalu to dane dotyczące gruntów, budynków i lokali prowadzone i udostępniane w postaci usług WMS przez starostów lub prezydentów miast na prawach powiatu. Ewidencję gruntów i budynków prowadzi się w systemie informatycznym, którego podstawę stanowią...

Dane bezpłatne

Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. z 2014 r. poz.897 (tekst jednolity), od dnia 12 lipca 2014r. nie pobiera się opłat za udostępnianie zbiorów danych:

Baza danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO)

W Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym poziomu centralnego zgromadzone i dostępne są informacje i dane dotyczące obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci Bazy Danych Ogólnogeograficznych – BDO.