Usługa pobierania WCS

Usługa pobierania Web Coverage Service (WCS) udostępniająca dane najczęściej w formie rastrowej. Warstwami w tym przypadku są ciągłe dane przestrzenne takie jak zdjęcia lotnicze i satelitarne, dane o pokryciu i wysokości terenu, których zmienność przestrzenna reprezentowana jest za pomocą pokryć...

Usługa pobierania ATOM

Usługa pobierania danych przestrzennych w profilu ATOM umożliwia pobranie z PZGiK predefiniowanych zbiorów danych przestrzennych przechowywanych w PZGiK.

Usługi ATOM umożliwiają proste pobieranie predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) danych, bez potrzeby definiowania...

Usługa wyszukiwania zbiorów CSW

Zadaniem usługi Catalogue Service for Web (CSW) jest udostępnianie metadanych załadowanych do systemu gromadzenia danych zgodnie ze specyfikacją OGC CSW. Metadane to tzw. „dane o danych". Przechowują informacje na temat lokalizacji danych, rozdzielczości, skali, daty pozyskania danych i...

Usługa API

Usługa API jest to biblioteka javascript umożliwiającą osadzenie mapy na stronie html oraz wywołanie funkcji pozwalającej na wyszukanie lokalizacji punktu adresowego na podstawie danych adresowych lub bezpośrednio wskazanie lokalizacji punktu o zadanych współrzędnych i wyróżnienie go na mapie...

Uslugi słownikowe

Usługi słownikowe udostępniają referencyjne dane słownikowe z zakresu systemu adresowego, tj. słowniki miejscowości, ulic i adresów. Słowniki te udostępniane są w dwóch trybach: on-line i off-line, różniących się zarówno podstawowym celem użycia jak i sposobem organizacji dostępu do danych...

Usługa OpenLS

Usługa OpenLS Usługa geokodowania OpenLS w profilu GUGIK umożliwia określenie położenia geograficznego na podstawie cech obiektu przestrzennego Punkt Adresowy zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji...

Usługi INSPIRE

Usługi sieciowe INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) udostępniają zharmonizowane dane przestrzenne przygotowane w modelach danych wymaganych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o modelach danych INSPIRE można znaleźć na stronie ...

Usługi przeglądania WMS i WMTS

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia usługi przeglądania WMS 1 i WMTS 2 dla różnych kategorii danych przestrzennych zgromadzonych w Państowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym:      Elementy mapy zasadniczej i zagospodarowania przestrzennego ...

Usługa pobierania WFS

Usługa pobierania danych przestrzennych Web Feature Service (WFS) umożliwia pobranie z PZGiK części lub całości poszczególnych zbiorów danych przestrzennych przechowywanych w PZGiK zgodnie z zadanymi kryteriami. Realizacja tej usługi wymaga stosowania standardów, aby pobieranie było...