Główny Geodeta Kraju opublikował opracowanie dotyczące dobrych praktyk przy stosowaniu §33a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Celem wsparcia merytorycznego organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków oraz wykonawców prac geodezyjnych w praktycznym stosowaniu przepisów w zakresie aktualizacji EGiB oraz wykonywania prac geodezyjnych zostały opracowane „Dobre praktyki dotyczące stosowania §33a rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków”.
W opracowaniu zwrócono uwagę na istotne elementy niezbędne do prawidłowego stosowania § 33a rozporządzenia ws. EGiB zarówno przy wykonywaniu prac geodezyjnych, w wyniku których zostanie ustalony przebieg granicy działki ewidencyjnej zajętej pod wody, jak również sporządzenia przez geodetę dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków przez organ prowadzący EGiB .
Opracowanie jest dostępne na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii bezpośrednio pod linkiem https://www.gov.pl/attachment/c23af4d5-c732-42be-8082-5fd6bccdae37
lub w lokalizacji „O urzędzie” -> „Sprawozdania, zestawienia, archiwum” -> „Sprawozdania i zestawienia”.

Ilustracja przedstawia stronę tytułową dokumentu "Dobre praktyki dotyczące stosowania par. 33a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków".