Główny Urząd Geodezji i Kartografii podpisał porozumienie na dofinansowanie projektu „Integracja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” w działaniu FERC.02.01

Ilustracja przedstawia informację o programie FERC

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zawarł dzisiaj Porozumienie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa nr FERC.02.01-IP.01-0007/23 o dofinansowanie projektu „Integracja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Integracja PZGiK)” Porozumienie jest zwieńczeniem procesu aplikowania o dofinansowanie projektu ze środków europejskich programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach Priorytetu FERC.02 „Zaawansowane usługi cyfrowe”. Celem projektu jest cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz udostępnienie za pomocą usług na poziomie krajowym danych prowadzonych na poziomie powiatowym, tj.:

• Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB),
• Geodezyjnej Ewidencji Uzbrojenia Terenu (GESUT),
• Baz Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500),
• baz szczegółowych osnów geodezyjnych,
• Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).

W wyniku przeprowadzonej przez GUGiK ankietyzacji potrzebę i chęć udziału w projekcie zadeklarowały 83 powiaty. Projekt, na którego realizację zaplanowano 252 312 114 zł w latach 2024 – 2026, stanowi finansowe i merytoryczne wsparcie dla części powiatów.