Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy dane fotogrametryczne dla miast:

  1. Konstancin Jeziorna, dla którego opracowano:
    • Zdjęcia lotnicze pionowe i ortofotomapę klasyczną o terenowym rozmiarze piksela 0,05 m
    • Numeryczny model terenu o interwale siatki 1,00 m
    Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji:

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zakres nowo przyjętych danych dla miasta Konstancin - Jeziorna
  1. Częstochowa, dla której opracowano zdjęcia lotnicze pionowe oraz ortofotomapę prawdziwą o terenowym rozmiarze piksela 0,05 m
    Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji:
Rys. 2 Ilustracja przedstawia zakres nowo przyjętych danych dla miasta Częstochowa

Zdjęcia udostępniane są odpłatnie poprzez portal PZGiK.

Rys. 3 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z portalu pzgik.