Nowy formularz sprawozdania GUGiK

Rys. 1 Ilustracja przedstawia część pozycji w formularzu sprawozdania o powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

Na stronach internetowych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowany został nowy formularz sprawozdania statystycznego GUGiK, który posłuży do zebrania danych statystycznych o powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Badanie jest realizowane przez Głównego Geodetę Kraju zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2453 z późn. zm.).

Celem badania jest „dostarczenie wybranych informacji statystycznych o danych zgromadzonych w bazach danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępnianych odpłatnie dokumentach z tych zasobów”.

W stosunku do lat poprzednich zostały wprowadzone zmiany w badaniu, tj.:

  1. wprowadzono nowy formularz sprawozdawczy;
  2. zmiana terminu przekazania przez starostów wypełnionego formularza sprawozdawczego;
  3. wprowadzenie obowiązku publikacji przekazanych przez starostów sprawozdań w serwisie www.geoortal.gov.pl

W miejsce dotychczas obowiązujących formularzy

  • GUGiK-1.00 Sprawozdanie o mapie zasadniczej,
  • GUGiK-2.00 Sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • GUGiK-3.00 – Sprawozdanie o ewidencji gruntów i budynków oraz jej modernizacji,
  • GUGiK-4.00 – Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej,
  • GUGiK-5.00 – Sprawozdanie  o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie opracowań kartograficznych o szczegółowości 1:500 – 1:5000

został wprowadzony jeden formularz GUGiK – Sprawozdanie o powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Zmianie ulega również termin przekazania oraz odbiorca wypełnionego sprawozdania przekazywanego przez starostę. Wypełnione sprawozdanie należy przekazać bezpośrednio Głównemu Geodecie Kraju a termin przekazania sprawozdania upływa z dniem 31 marca 2024 r.

Formularz sprawozdania można pobrać pod linkiem: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/sprawozdania