Postępowanie na opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k do map topograficznych w skali 1:100 000

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Informujemy, że Główny Geodeta Kraju ogłosił postępowanie na opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k do map topograficznych w skali 1:100 000.

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje następujące komponenty logiczne:
a) automatycznej generalizacji;
b) automatycznego generowania obiektów kartograficznych z ciągłej bazy danych BDOT10k;
c) automatycznej redakcji treści kartograficznej;
d) automatycznego generowania elementów pozaramkowych i siatki;
e) automatycznego generowania elementów rzeźby terenu;
f) automatycznego generowania opisów;
g) automatycznego generowania układu mapy.

I dostarczy:
a) procesy zapisane w plikach *.fmw i ew. dodatkowe transformatory w plikach *.fmx lub kody źródłowe w jęz. Python (procesy, dodatkowe transformatory, kody źródłowe w jęz. Python stanowią kod źródłowy);
b) bibliotekę symboli dla QGIS lub ArcMap wraz z plikiem projektowym w QGIS lub ArcMap;
c) wyniki automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej w postaci plików PDF i GeoTIFF dla wszystkich godeł 1:100 000 w kraju, zrealizowane w ramach przygotowanych procesów, o których mowa w pkt. 1;
d) opis przygotowanych procesów z instrukcją uruchamiania (zawierający instrukcje instalacji i konfiguracji).

Oferty należy składać w terminie do 16 lutego 2023 r. do godz. 12.00.


Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://gugik.ezamawiajacy.pl/pn/gugik/demand/notice/public/120984/details

ilustacja przedstawia zrzut ekranu z platformy e-zamawiający przedmiotem postepowania na opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej map topograficznych w skali 1:50 000 do map topograficznych w skali 1:100 000.