Zmiana opłaty dla osób ubiegających się o uprawnienia

Od jutra zmienia się opłata za postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane wobec osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień zawodowych.


Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł.


W związku z tym, od 10 lutego 2024 r. wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, obejmujące część wstępną i część sprawdzającą wynosić będzie 1074 zł (wzrost o 122 zł), a wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące tylko część wstępną, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne – 215 zł (wzrost o 24 zł).


O wysokości wymaganej opłaty decyduje data złożenia (data wpływu) wniosku w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.
Podane wysokości opłat obowiązywać będą do ogłoszenia przez GUS komunikatu o przeciętnym wynagrodzeniu za rok 2024, tj. do około 11 lutego 2025 r.

Ilustracja przedstawia zrzut komunikatu ze strony internetowej GUS (stat.gov.pl).