Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

Rysunek przedstawia napis Prawo

Zgodnie z Wykazem aktów oczekujących na ogłoszenie na stronie RCL, rozporządzenie ma zostać opublikowane najpóźniej 9 października br. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Nowy statut Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.) i ma na celu uregulowanie kwestii siedziby Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W dotychczasowym statucie brak jest określenia siedziby Urzędu, co może powodować niespójność z przepisem art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.). Konieczne zatem było doprecyzowanie tej kwestii. Siedzibą Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zgodnie z zapisami statutu jest Warszawa.
Ponadto, w celu lepszego odzwierciedlenia zakresu głównych zadań komórek organizacyjnych Urzędu i łatwości posługiwania się ich nazwami, skrócono nazwy pięciu z nich. Zbyt długie nazwy tych komórek organizacyjnych Urzędu mogły powodować trudności w posługiwaniu się nimi oraz trudności w identyfikacji realizowanych przez nie zadań.

rysunek przedstawia zrzut ze strony RCL Wykazu aktów oczekujących na ogłoszenie, zgodnie z którym na ogłoszenie w Dzieniku Ustaw oczekuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Geodezji i Kartografii