Rok od zniesienia opłat za usługi systemu ASG-EUPOS

Rysynukek prezentuje różne zastosowania systemu ASG-EUPOS

2 października mija rok od zniesienia opłat za korzystanie z usług systemu ASG-EUPOS. Był to rok, podczas którego znacznie wzrosło grono użytkowników systemu i oprócz użytkowników, którzy dotychczas licznie wykorzystywali system w geodezji i budownictwie to najbardziej powiększyła się grupa użytkowników z segmentu rolnictwa precyzyjnego. Coraz bardziej powszechne staje się wykorzystanie precyzyjnej nawigacji GNSS wykorzystującej dane korekcyjne z systemu ASG-EUPOS do prowadzenia maszyn rolniczych, co szczególnie było widoczne w okresie wiosennym oraz w trakcie żniw. Ponadto, nieodpłatne udostępnienie usług spowodowało, że użytkownicy nie wykorzystujący do tej pory precyzyjnej pozycji RTK/RTN GNSS podjęli próby wykorzystania danych korekcyjnych we własnych często innowacyjnych rozwiązaniach. Łatwość konfiguracji i dostępu do danych korekcyjnych spowodowała bardziej profesjonalne wykorzystanie posiadanego sprzętu geodezyjnego, budowlanego lub rolniczego. Powiększa się również grono użytkowników wykorzystujących usługi ASG-EUPOS w wyznaczaniu pozycji statków bezzałogowych wykorzystywanych w opracowaniach fotogrametrycznych zarówno wielkoobszarowych jak i dla zobrazowania pojedynczych działek.
Wzrost zainteresowania systemem dobrze obrazuje wykres prezentujący liczbę kont dostępowych wykorzystywanych do połączenia z systemem ASG-EUPOS. Dla porównania w 2021 roku liczba kont, z których wykonywane były połączenia z systemem ASG-EUPOS wynosiła ok. 6700, a tylko przez pierwsze 3 kwartały 2023 roku wykorzystano ponad 14 tys. kont do realizowania połączeń.

Wykres przedstawia liczbę użytkowników łączących się z systemem w ciągu roku

Równie imponujące jest miesięczne zestawienie liczby różnych kont, z których wykonywane były połączenia. Wyraźny wzrost nastąpił od zniesienia opłat w październiku 2022 roku i liczba kont wzrosła dwukrotnie.

Wykres przedstawia liczbę użytkowników łączących się z systemem w ciągu miesiąca

Tabela1.xlsx

W ciągu ostatniego roku zarejestrowało się 9400 nowych użytkowników oraz około 3000 kont dodatkowych dla użytkowników posiadających więcej niż 1 odbiornik GNSS wykorzystujący dane korekcyjne GNSS. Dzienna liczba rejestracji wzrosła z poziomu kilku rejestracji do ponad dwudziestu, a w okresie wiosennym przekroczyła wartość 50 rejestracji nowych użytkowników dziennie.

Wykres prezentuje dzienną liczbę rejestracji w okresie 01.01.2022-28.09.2023

Tabela2.xlsx

System ASG-EUPOS jest wykorzystywany z powodzeniem na terenie całego kraju. Największe zagęszczenie pomiarów występuje w rejonach najbardziej zurbanizowanych takich jak aglomeracja Warszawska, konurbacja górnośląska lub duże miasta wojewódzkie. Z wizualizacji pozycji użytkowników można zauważyć, ze wiele ważnych inwestycji drogowych i kolejowych jest realizowanych w oparciu o dane korekcyjne systemu ASG-EUPOS. Również prace na terenie Morza Bałtyckiego związane z pogłębianiem torów wodnych czy budową farm wiatrowych są prowadzone w  parciu o usługi czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS. Poniżej mapa prezentująca przybliżone pozycje GNSS użytkowników wykonujących pomiary we wrześniu 2023 roku.

Mapa prezentująca przybliżone pozycje GNSS użytkowników wykonujących pomiary we wrześniu 2023 roku

Na bieżąco monitorowane jest chwilowe obciążenie systemu przez połączenia użytkowników. W godzinach największego obciążenia wypadającego około południa liczba równoczesnych połączeń wzrosła z poziomu około 800 połączeń przed zniesieniem opłat do prawie 3000 obecnie.

Wykres prezentuje maksymalne dzienne liczby połączeń w okresie 02.10.2022-27.09.2023

Tabela3.xlsx

Ten mijający rok od zniesienia opłat to również rok zmian i modernizacji systemu w kierunku lepszej niezawodności i dostępności systemu dla użytkowników. Największa widoczna dla użytkowników zmiana dotyczyła instalacji najnowszej wersji oprogramowania Trimble Pivot Platform w centrach obliczeniowych dzięki czemu użytkownicy uzyskali dostęp do sieciowych danych korekcyjnych generowanych z 4 systemów satelitarnych GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou z uwzględnieniem satelitów BeiDou III generacji. Zwiększona dostępność pomiaru RTN nawet w trudnych warunkach została potwierdzona przez użytkowników z różnych rejonów Polski. Trwają prace nad dalszym zagęszczeniem sieci stacji referencyjnych o kolejnych 11 stacji i modernizacją sprzętu na istniejących stacjach referencyjnych. Dzięki staraniom GUGiK system ASG-EUPOS jest jednym z najnowocześniejszych systemów tego typu w Europie i na Świecie, a użytkownicy mogą wykorzystać pełny potencjał posiadanego sprzętu pomiarowego, w tym najnowsze sygnały wprowadzane do nowych satelitów modernizowanych systemów GNSS.