Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej dostępna w Geoportalu

Rys1. Ilustracja przedstawia widok warstwy "Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej" wraz z jej lokalizacją w drzewku warstw serwisu geoportal.gov.pl

W ramach współpracy ze Strażą Graniczną w serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej”. Dzięki nowej warstwie możliwe jest przeglądanie zasięgu obszarów objętych czasowym zakazem przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej Polski z Republiką Białorusi. Warstwa została zamieszczona w zawartości mapy na pierwszej pozycji.

Rys1. Ilustracja przedstawia widok warstwy "Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej" wraz z jej lokalizacją w drzewku warstw serwisu geoportal.gov.pl
Rys2. Ilustracja przedstawaia przebieg warstwy "Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej" w serwisie geoportal.gov.pl w pobliżu zabudowań.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2024 r. w okresie 90 dni od dnia jego wejścia w życie strefa zakazu przebywania obejmuje długość granicy w następujących odcinkach:
60,67 km: w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze.
Około 44 km: obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej;
Około 16 km: w rejonie rezerwatów przyrody, strefa wynosi około 2 km.
Wprowadzenie strefy ograniczającej obecność osób postronnych w rejonie działań służbowych Straży Granicznej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, jak i funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i żołnierzom oraz ograniczenie aktywności działań grup przemytniczych, ułatwiających proceder nielegalnej migracji. Warstwa „Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej” pozwala na łatwe i szybkie zorientowanie się w zasięgu obszarów objętych zakazem, co jest szczególnie istotne dla mieszkańców oraz osób planujących podróże w rejonie strefy nadgranicznej.