X Posiedzenie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Zdjęcia przedstawiające uczestników posiedzenia

Pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki 25 czerwca 2024 r. odbyło się X spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
W spotkaniu wzięli udział Członkowie Zespołu oraz goście: Prezes Krajowej Rady Notarialnej, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, osoby reprezentujące Ministerstwo Sprawiedliwości z Wydziału Prawa Rejestrów oraz Nadzoru nad Notariatem, osoby reprezentujące Ministerstwo Finansów z Departamentu Podatków i Opłat Stanowiących Dochód Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.
W trakcie spotkania został omówiony rozwój ZSIN. Przewodnicząca Zespołu przedstawiła statystyki dotyczące przekazania danych do centralnego repozytorium oraz wykorzystania funkcjonalności ZSIN. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów zaprezentował Centralny Rejestr Czynności Majątkowych (CRCM), szczegółowo omówił budowę systemu oraz dalsze plany rozwoju. Podczas dyskusji przedstawiciele z Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawili stan prac legislacyjnych prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości, które m.in. umożliwią uznanie dokumentów elektronicznych za podstawę wpisu do księgi wieczystej oraz umożliwią stworzenie modelu akt księgi wieczystej w systemie hybrydowym. Obecnie trwają prace analityczne.
Przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości zapewnili o chęci współpracy z Głównym Geodetą Kraju.