Aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionych zgodnie dyrektywą INSPIRE.

Tematy danych przestrzennych, za których realizację odpowiedzialny jest Główny Geodeta Kraju pogrupowane są zgodnie z Dyrektywą INSPIRE w trzy grupy tematyczne. Geoportal obecnie prezentuje niżej wymienione typy danych.

Typ danych przestrzennych

Źródło pozyskania danych przestrzennych

Grupa tematyczna

Systemy odniesienia - I
Systemy siatek georeferencyjnych - I
Nazwy geograficzne

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

I

Jednostki administracyjne

Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnego Kraju

I

Adresy

Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

I

Działki katastralne

Przetworzone i zintegrowane dane o charakterze katastralnym

I

Sieci transportowe

Baza danych obiektów topograficznych - drogi, koleje

Baza Danych Ogólnogeograficznych w skali 1:250 000

I

Hydrografia Centralna Baza Danych Hydrogelogicznych - Bank HYDRO I
Obszary chronione

Narodowy Instytu Dziedzictwa

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

I
Ukształtowanie terenu NMT - Numeryczny Model Terenu II
Ortoobrazy Ortofotomapa z pikselem 0.50m i 0.25m II
Geologia Państwowy Instytut Geologiczny II
Jednostki Statystyczne Główny Urząd Statystyczny III
Zagospodarowanie przestrzenne Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego III
Urządzenia do monitorowania środowiska Państwowy Monitoring Środowiska III
Rozmieszczenie ludności (demografia) Głównu Urząd Statystyczny III
Obszary morskie Państwowy Instytut Geologiczny III

 

Docelowo Geoportal prezentować będzie również dane z zakresu:

Typ danych przestrzennych

Źródło pozyskania danych przestrzennych

Grupa tematyczna

Użytkowanie ziemi

Baza Danych Ogólnogeograficznych

Corine Land Cover

II

Budynki

Baza danych obiektów topograficznych - punkty adresowe

III

Gleba

Mapa glebowo-rolnicza 1:5 000, 1:25 000, 1:100 000, 1:500 000

III

Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe

Baza Danych Obiektów Topograficznych(TBD)

III

Obiekty produkcyjne i przemysłowe

Baza Danych Obiektów Topograficznych(TBD)

III

Gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze

Baza danych obiektów topograficznych - drogi, koleje

III

W Geoportalu INSPIRE użytkownicy będą mieli dostęp także do danych i usług INSPIRE publikowanych przez organy administracji inne niż Główny Geodeta Kraju.