Geoportal INSPIRE umożliwia przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionych zgodnie dyrektywą INSPIRE.

Grafika przedstawiająca interfejs modułu geoportal INSPIRE

Inicjatywa INSPIRE to zespół działań, które miały na celu budowę europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej w celu zapewnienia dostępu do danych przestrzennych każdego z członków Unii Europejskiej. Dane te z założenia mogą być wykorzystywane na szczeblu europejskim do prac planistycznych, badawczych, związanych m.in. z polityką ekologiczną, rolnictwem, transportem, energetyką.

W ramach procesów związanych z rozwiązaniami prawnymi, uchwalono w Polsce Ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej (Ustawa o IIP) jako transpozycję Dyrektywy INSPIRE. Ustawa ta reguluje zagadnienia związane z działaniami na rzecz budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w kraju.

Tematy danych przestrzennych, za których realizację odpowiedzialny jest Główny Geodeta Kraju pogrupowane są zgodnie z Dyrektywą INSPIRE w trzy grupy tematyczne. Geoportal obecnie prezentuje niżej wymienione typy danych.

Typ danych przestrzennych

Źródło pozyskania danych przestrzennych

Grupa tematyczna

Systemy odniesienia - I
Systemy siatek georeferencyjnych - I
Nazwy geograficzne

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

I

Jednostki administracyjne

Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnego Kraju

I

Adresy

Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

I

Działki katastralne

Przetworzone i zintegrowane dane o charakterze katastralnym

I

Sieci transportowe

Baza danych obiektów topograficznych - drogi, koleje

Baza Danych Ogólnogeograficznych w skali 1:250 000

I

Hydrografia Centralna Baza Danych Hydrogelogicznych - Bank HYDRO I
Obszary chronione

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

I
Ukształtowanie terenu NMT - Numeryczny Model Terenu II
Użytkowanie ziemi

Baza Danych Ogólnogeograficznych

Corine Land Cover

II
Ortoobrazy Ortofotomapa z pikselem 0.50m i 0.25m II
Geologia Państwowy Instytut Geologiczny II
Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe Baza Danych Obiektów Topograficznych(TBD) III
Jednostki Statystyczne Główny Urząd Statystyczny III
Zagospodarowanie przestrzenne Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego III
Urządzenia do monitorowania środowiska Państwowy Monitoring Środowiska III
Rozmieszczenie ludności (demografia) Główny Urząd Statystyczny III
Strefy Zagrożenia Naturalnego Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska III
Obszary morskie Państwowy Instytut Geologiczny III

 

W Geoportalu INSPIRE użytkownicy mają dostęp także do danych i usług INSPIRE publikowanych przez organy administracji inne niż Główny Geodeta Kraju, np. Strefy Zagrożenia Naturalnego, publikowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.