W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego zgromadzone i dostępne są informacje i dane dotyczące państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG).

Grafika przedstawiająca dane z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

W bazie danych PRG zgromadzone są dane dotyczące:

 1. granic państwa,
 2. granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w szczególności:
  - podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,
  - podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej,
  - podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów,
  - podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej, w szczególności: archiwów państwowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, urzędów morskich,
 3. granic pasa nadbrzeżnego, granic portów i przystani morskich, morskiej linii brzegowej, linii podstawowej i granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. pola powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, pola powierzchni obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz pola powierzchni jednostek podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,
 5. adresów i ich lokalizacji przestrzennej.

Zakres informacji dotyczy 16 województw, 380 powiatów i 2478 gmin na terenie Polski.

Dane z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG są dostępne do pobrania ze stronyhttp://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg